vår 2021
BIO-2017 Økologi - 20 stp

Sist endret: 14.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i Biologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning.

Studiepoengreduksjon

BIO-1005 Økologi og evolusjon 10 stp

Innhold

Kurset omfatter klassisk og moderne økologi på alle nivåer fra individbasert til økosystembasert økologi med både teoriorientert og feltbasert undervisning. Kurset gir innføring i rådende økologisk teori, med støtte i sentrale eksempler på anvendt økologi samt innsikt i ulike økosystemer.  

Kurset gir videre eksempler på hvordan økologi har sin forklaring i ulike deler av biologien, og hvordan økologi belyses med kvantitative data og modellering. 

Studentene vil delta på omfattende feltkurs i ferskvanns-, marine og terrestre økosystem i Nord-Norge med demonstrasjoner og studier av økologiske konsepter og teorier.  

Studentene skal gjøre egne økologiske studier og delta i hele prosessen fra hypoteseformulering, innsamling av feltdata, kvantitativ databehandling og analyse fram til syntese og ferdigstilling av vitenskapelig rapport og presentasjon.  


Hva lærer du

Kunnskap:

Kunne definere økologi, ha god forståelse for hvordan økologi integrerer biologisk kunnskap samt ha kjennskap til generell terminologi anvendt i økologi. 

 Kunne definere følgende nivåer av økologi og forstå hvordan de er integrert; 

 • Organismeøkologi (autøkologi, økofysiologi) 
 • Evolusjonær økologi 
 • Populasjonsøkologi 
 • Funksjonell økologi (interaksjonsøkologi, økologi basert på funksjonelle trekk) 
 • Samfunnsøkologi 
 • Økosystemøkologi (næringsnettbasert økologi, kretsløpsbasert økologi) 
 • Anvendt økologi (bevaringsøkologi, global økologi, økosystemtjenester) 

For alle nivå av økologi nevnt ovenfor; 

 • Ha kjennskap til sentrale abiotiske vilkår innen ferskvanns-, marine og terrestre systemer 
 • Ha kjennskap til rådende økologisk teori 
 • Kunne gjengi eksempler som illustrerer økologisk teori, inklusive data- og/eller modelleringsgrunnlaget 
 • Kunne definere biodiversitet og se sammenhengen mellom biodiversitet og økologi 
 • Kunne forklare betydning av (ulike) tidsmessige og romlige skalaer 

Ferdigheter

 • Kunne anvende økologisk teori i ulike biotoper og økosystem (som ferskvanns-, marine og terrestre økosystemer) 
 • Kunne beskrive biodiversitet i økologiske system  
 • Ha oversikt over vesentlige trusler mot biodiversitet 
 • Kjenne til ulike (data)kilder for økologisk informasjon 
 • Kunne utføre metoder for innsamling av økologisk informasjon i ulike biotoper og økosystem 
 • Kunne analysere og syntetisere informasjon (innsamlet data) fra et økologisk system 
 • Kunne tolke enkle eksperimentelle og observasjonelle funn fra økologiske system  
 • Kunne sette opp en enkel økologisk modell 

Kompetanse 

 • Kunne drøfte/reflektere over anvendelse av økologisk teori på tvers av økosystemer med ulike abiotiske betingelser 
 • Kunne anvende økologisk teori for å vurdere/sette fram hypotese om tilstanden til eksisterende økosystem 
 • Kunne anvende økologisk teori for å vurdere/sette fram hypotese om trusler mot eksisterende økosystem inklusive klimaendringene og tap av artsmangfold 
 • Kunne drøfte betydningen av variasjon i økologiske system  
 • Kunne vurdere ulike datakilder for økologisk informasjon 
 • Kunne generere informasjon om naturens goder/ økosystemtjenester fra ulike biotoper og økosystem, samt kunne forklare avveininger mellom bruk av ulike goder  
 • Kjenne til større globale initiativ for dokumentasjon og politisk rådgivning om klimaendringer (IPPC) og endringer i artsmangfold (IPBES) og hva disse sier om vesentlige trusler mot biodiversitet 
 • Kunne delta i samfunnsdebatten om økologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk. 

Eksamensspråket er norsk. Det er mulig å gi besvarelser på engelsk. 


Undervisning

Undervisningen gis som et sett med tre feltkurs i uke 34-36 og ett felt/laboratoriekurs senere på høsten. Videre undervisning gis i form av forelesninger og seminar organisert i totalt syv moduler, med tre moduler før jul og fire moduler etter jul. Ett mini-symposium organiseres mot slutten av andre semester.  

Eksamen

Skriftlige eksamener. En deleksamen ved slutten av første semester som teller 40% av endelig karakter, og en endelig eksamen ved slutten av andre semester som teller 60% av endelig karakter. Det er krav om bestått deleksamen for å kunne følge undervisningen i andre semester.  

Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Deltagelse på alle feltkurs.
 • Innlevering av feltkursrapporter inklusive innsamlede data.
 • Innlevering av prosjektrapport på IMRAD format.
 • Innlevering av hverandrevurdering og seminar-logger, én per undervisningsmodul. 
 • Deltagelse på mini-symposium med framføring av prosjektrapport. 

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang og kontinuasjonsavvikling ved starten av andre semester før undervisningen i andre semester starter opp


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BIO-2017