Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BIO-2017 Økologi - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i Biologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning.

Innhold

Kurset omfatter klassisk og moderne økologi på alle nivåer fra individbasert til økosystembasert økologi med både teoriorientert og feltbasert undervisning. Kurset gir innføring i rådende økologisk teori, med støtte i sentrale eksempler på anvendt økologi samt innsikt i ulike økosystemer.  

Kurset gir videre eksempler på hvordan økologi har sin forklaring i ulike deler av biologien, og hvordan økologi belyses med kvantitative data og modellering. 

Studentene vil delta på omfattende feltkurs i ferskvanns-, marine og terrestre økosystem i Nord-Norge med demonstrasjoner og studier av økologiske konsepter og teorier.  

Studentene skal gjøre egne økologiske studier og delta i hele prosessen fra hypoteseformulering, innsamling av feltdata, kvantitativ databehandling og analyse fram til syntese og ferdigstilling av vitenskapelig rapport og presentasjon.  


Hva lærer du

Kunnskap:

Kunne definere økologi, ha god forståelse for hvordan økologi integrerer biologisk kunnskap samt ha kjennskap til generell terminologi anvendt i økologi. 

 Kunne definere følgende nivåer av økologi og forstå hvordan de er integrert; 

For alle nivå av økologi nevnt ovenfor; 

Ferdigheter

Kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk. 

Eksamensspråket er norsk. Det er mulig å gi besvarelser på engelsk. 


Undervisning

Undervisningen gis som et sett med tre feltkurs i uke 34-36 og ett felt/laboratoriekurs senere på høsten. Videre undervisning gis i form av forelesninger og seminar organisert i totalt syv moduler, med tre moduler før jul og fire moduler etter jul. Ett mini-symposium organiseres mot slutten av andre semester.  

Eksamen

Skriftlige eksamener. En deleksamen ved slutten av første semester som teller 40% av endelig karakter, og en endelig eksamen ved slutten av andre semester som teller 60% av endelig karakter. Det er krav om bestått deleksamen for å kunne følge undervisningen i andre semester.  

Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang og kontinuasjonsavvikling ved starten av andre semester før undervisningen i andre semester starter opp


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021;Feltkurs utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021;Feltkursrapporter inklusive innsamlede data utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021;Prosjektrapport på IMRAD format utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021;Hverandrevurdering og seminar-logger utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021;Mini-symposium utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIO-1005 Økologi og evolusjon 10 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning prof. Vera Helene Hausner
prof. Rune Knudsen
prof. Kari Anne Braathen
f.aman. Jarad Pope Mellard
prof. Markus Molis
Seminar gr. 1 m/lab gr 1 og 2 i BIO-2018 prof. Vera Helene Hausner
prof. Kari Anne Braathen
f.aman. Jarad Pope Mellard
prof. Markus Molis
Seminar gr. 2 m/lab gr 3 og 4 i BIO-2018 prof. Vera Helene Hausner
prof. Kari Anne Braathen
f.aman. Jarad Pope Mellard
prof. Markus Molis