vår 2021
FSK-2006 Geografiske informasjonssystemer for marin ressurs- og kystsoneforvaltning I - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Innhold

Kartverktøy og kartlegging har i økende grad blitt et verktøy i marin ressurs- og områdeforvaltning. Kunnskap om bruk av kart og geografiske informasjonssystemer (GIS) er blir derfor viktig for forskere og forvaltere innenfor dette feltet, for å forstå og delta i prosessene som skjer i samfunnet. Emnet introduserer studentene for bruk av geografiske informasjonssystem for i fiskeri- og havbruksforvaltning og -forskning, men gir også grunnleggende GIS-kunnskaper som kan benyttes i andre sektorer. Emnet skal både gi studentene praktiske ferdigheter i bruk av GIS-verktøy, og en introduksjon til noen av de metodiske, teoretiske, etiske og politiske problemstillingene som en økt bruk av GIS medfører. Emnet vil også gi innblikk i hvordan ulike forvaltningsetater bruker GIS. 

Hva lærer du

 Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende forståelse av teorier og begreper innenfor GIS og kartografi
 • har kunnskap om ulike systemer for håndtering og analyse av romlige data
 • kjenner til hvordan ulike typer data kan digitaliseres og legges inn i kart
 • kan redegjøre for forskjellige feilkilder i et GIS-prosjekt
 • har bred kunnskap om hvordan kart og GIS brukes i fiskeri-, havbruks og marin områdeforvaltning
 •  kjenner til hvordan GIS kan fungere som felles arena mellom ressursbrukere, forvaltere og forskere

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan søke, vurdere og behandle romlig data kritisk
 • behersker grunnleggende GIS-verktøy (for eks. ArcGIS) for å samle inn, behandle, analysere og presentere romlig informasjon
 • kan anvende relevante ressurser og verktøy i Geonorge og andre tilgjengelige databaser og nettbaserte kartløsninger
 • kan lage layout og produsere kart for presentasjoner og publikasjoner
 • kan gjennomføre enkle analyser og løse enkle problemstillinger på grunnlag av sine kunnskaper og ferdigheter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjennomføre varierte GIS-relatert arbeidsoppgaver og prosjekter
 • er i stand til å jobbe interaktivt med digitaliserte kart

er en kompetent utformer og bruker av kartkan bruke GIS for analysere og løse ulike typer geografiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Forelesningene vil foregå på engelsk. Eksamensspråket er engelsk og norsk.

Undervisning

Forelesinger, praktiske øvelser på pc-lab, omvendt undervisning («flipped Classroom »), medelev-undervisning («peer undervisning»).

Eksamen

En hjemmeeksamen og en muntlig eksamen. Omfanget av hjemmeeksamen skal være på maksimum 5000 ord. Det gis én samlet karakter til slutt, hvor muntlig eksamen kan føre til en eventuell justering av karakteren på hjemmeeksamen.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: To selvstendig arbeidsoppgaver som skal innleveres og godkjennes
 • Arbeidskrav 2: En muntlig presentasjon om et gitt tema (gruppearbeid)
 • Arbeidskrav 3: Et ESRI web-kurs med minst 2,5 timer varighet. Kursbevisene skal leveres til faglærer

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av hjemmeeksamen og muntlig eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2006
 • Tidligere år og semester for dette emnet