Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-2006 Geografiske informasjonssystemer for marin ressurs- og kystsoneforvaltning I - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Kartverktøy og kartlegging har i økende grad blitt et verktøy i marin ressurs- og områdeforvaltning. Kunnskap om bruk av kart og geografiske informasjonssystemer (GIS) er blir derfor viktig for forskere og forvaltere innenfor dette feltet, for å forstå og delta i prosessene som skjer i samfunnet. Emnet introduserer studentene for bruk av geografiske informasjonssystem for i fiskeri- og havbruksforvaltning og -forskning, men gir også grunnleggende GIS-kunnskaper som kan benyttes i andre sektorer. Emnet skal både gi studentene praktiske ferdigheter i bruk av GIS-verktøy, og en introduksjon til noen av de metodiske, teoretiske, etiske og politiske problemstillingene som en økt bruk av GIS medfører. Emnet vil også gi innblikk i hvordan ulike forvaltningsetater bruker GIS. 

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

 Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten

er en kompetent utformer og bruker av kartkan bruke GIS for analysere og løse ulike typer geografiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Forelesningene vil foregå på engelsk. Eksamensspråket er engelsk og norsk.

Undervisning

Forelesinger, praktiske øvelser på pc-lab, omvendt undervisning («flipped Classroom »), medelev-undervisning («peer undervisning»).

Eksamen

En hjemmeeksamen og en muntlig eksamen. Omfanget av hjemmeeksamen skal være på maksimum 5000 ord. Det gis én samlet karakter til slutt, hvor muntlig eksamen kan føre til en eventuell justering av karakteren på hjemmeeksamen.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av hjemmeeksamen og muntlig eksamen.


Dato for eksamen

Muntlig 28.05.2021;Hjemmeeksamen utlevering 26.04.2021 innlevering 10.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning - digital stip. Kari Elida Eriksen
f.aman. Keshav Prasad Paudel
Gruppe 1 - Fiskerier og andre stip. Kari Elida Eriksen
prof. Kevin John St Martin
f.aman. Keshav Prasad Paudel