vår 2021
FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og økologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har forståelse for relevante økologiske, økonomiske, samfunnsfaglige og etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til norsk og internasjonal havbruksnæring.
 • har kunnskap om hvordan noen sentrale biologiske og teknologiske faktorer påvirker bærekraft i oppdrett av akvatiske organismer.
 • har kunnskap om hvordan økonomiske størrelser som produktpris, pris på fór og andre innsatsfaktorer påvirker produksjonsbeslutningene til oppdrettsselskap.
 • har kunnskap om lover og regler som gjelder i forvaltningen av akvatiske organismer i oppdrett og hvordan dette påvirker bærekraften i næringen.
 • har kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder kan brukes for å oppnå gode vekst-/produksjonsegenskaper og lønnsomhet i moderne, bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer.
 • ha kunnskap om tverrfaglige metoder og virkemidler som påvirker bærekraft i næringen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan redegjøre for hvordan noen sentrale biologiske og teknologiske faktorer på et overordnet nivå påvirker bærekraft i oppdrett av akvatiske organismer.
 • kan bruke bio-økonomiske modeller for å optimalisere produksjon.
 • kan bruke bedriftsøkonomiske verktøy for analyse av regnskap og lønnsomhet i drift og investering.
 • kan analysere og redegjøre for forvaltningens mål og prinsipper og hvordan forvaltningen påvirker bærekraftsdimensjonene i havbruksnæringen.
 • kan redegjøre for hvordan genetiske teorier og metoder kan anvendes for å oppnå økt bærekraftig utvikling innen havbruksnæringen.
 • kan benytte ulike metoder til å kunne for å løse tverrfaglige problemstillinger knyttet til oppdrett av akvatiske organismer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan samarbeide tverrfaglig for å løse relevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal havbruksnæring.
 • kan formidle kunnskap om muligheter og utfordringer for virksomheter i havbruksnæringen mht. teknologi, lovverk og økonomi.
 • kan formidle og bruke kunnskap om helhetlige/tverrfaglige tiltak for bedre forvaltning og økt bærekraft i oppdrettsnæringen.
 • kan bidra til å foreta avveiinger mellom ulike bærekraftdimensjoner og hensyn.
 • kan bruke og formidle kunnskap om bruk av teknologiske løsninger i ulike produksjonsfaser (for eksempel egg-, yngel- og matfiskproduksjon) og hvordan dette påvirker bærekraft i havbruksnæringen.
 • kan redegjøre for økologiske, økonomiske og samfunnsmessige (herunder etiske) konsekvenser av forvaltningstiltak i oppdrettsnæringen.
 • kan formidle kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder bidrar til bedre forvaltning, gode produktegenskaper og økt bærekraft i havbruksnæringen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.

Eksamen

2 ukers individuell hjemmeeksamen. Størrelsen på hjemmeeksamen skal ikke overstige 7000 ord.

Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav

 • Havbruk: Obligatorisk deltagelse på ekskursjon til settefisk- og matfiskanlegg (eller tilsvarende), samt innlevering av rapport fra ekskursjonen. Det skal leveres en felles rapport for settefisk- og matfiskanlegg.  Studentene skal samarbeide i grupper på fire personer. Alle deltakere skal dokumentere sitt bidrag til rapporten. Rapporten skal ikke overstige 4000 ord.   
 • Genetikk: Deltagelse på én laboratorieøvelse, godkjenning av laboratorierapport (lab.rapporten skal ikke overstige 2000 ord) og en gruppepresentasjon. Deltakelse på to seminarer knyttet til relevante problemstillinger i kurset (totalt ca. 10 timer), samt godkjenning av en avsluttende prosjektoppgave. Studentene skal samarbeide i grupper på fire personer. Prosjektoppgaven skal skrives etter vitenskapelig standard, og studentene skal dokumentere sine bidrag til oppgaven. Prosjektoppgaven skal ikke overstige 4000 ord.  
 • Havbruksøkonomi: Studentene skal levere en individuell, skriftlig besvarelse på en utdelt oppgave. Omfanget av besvarelsen skal ikke overstige 5000 ord.   
 • Havbruksforvaltning: Studentene skal behandle og skrive saksframlegg og innstilling for en akvakulturtillatelse. Studentene skal samarbeide i grupper på fire og skal levere et saksframlegg og en innstilling til vedtak som ikke skal overstige 4000 ord.  
 • Tverrfaglig seminar: Deltagelse på to av tre tverrfaglige seminarer.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FSK-2030