vår 2021
FSK-2050 Bacheloroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Sist endret: 01.07.2021

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter i det 6. semesteret bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som et enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FSK-2020 Bærekraftig fiskeri, FSK-2030 Bærekraftig havbruk, FSK-2040 Bærekraftig sjømat

Innhold

Bacheloroppgaven skrives ut fra et valgfritt tema relatert til fiskeri, havbruk eller sjømat med en faglig veileder. Den skal skrives som en mindre vitenskapelig oversiktsartikkel (litteraturoppgave) som oppsummerer ny, oppdatert kunnskap innenfor et avgrenset område og med bruk av systematisk litteratursøk som metode.  Alternativt kan oppgaven være basert på et avgrenset empirisk materiale, for eksempel i form av et enkelt eksperiment eller feltarbeid. Den skal da skrives som et artikkelmanus. Omfang av oppgaven skal være omkring 5000 ord, justert ut fra fagfeltets praksis og den aktuelle sjanger.

Målet er at studenten skal fordype seg i et aktuelt faglig tema og en relevant vitenskapelig praksis innen fiskeri, havbruk eller sjømat. Studentene  kan velge tema for oppgaven fra en liste foreslått av veiledere. Det er også mulig å komme med egne forslag som må godkjennes av aktuell veileder. Bacheloroppgaven skal skrives individuelt, men flere studenter kan ta for seg samme problemstilling.

I starten av semesteret skal studenten levere en 1 sides prosjektskisse som godkjennes av veileder. Det er utarbeidet et eget skjema for utforming av prosjektskissen.


Anbefalte forkunnskaper

FSK-1100 Fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1120 Akvatisk biologi for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1123 Økonomi for fiskeri- og havbruksvitenskap

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: Kandidaten

 • er  godt orientert og oppdatert i relevant vitenskapelige litteratur
 • har innsikt i aktuelle metoder som blir benyttet på forskningsfeltet

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan formulere et forskningsspørsmål og formål basert på dagens kunnskap innen et aktuelt felt
 • kan finne, vurdere og henvise til til aktuell vitenskapelig litteratur og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling  
 • kan tolke kritisk de artikler og fagstoff som legges til grunn i bacheloroppgaven
 • kan presentere vitenskapelig funn både muntlig og skriftlig
 •  
 • eventuelt beherske eksperimentelle metoder eller feltmetoder og kunne arbeide selvstendig i laboratoriet eller i felt etter etablerte rutiner

Generell kompetanse: Kandidaten

 • kan gjennomføre et avgrenset vitenskapelig prosjekt under veiledning
 • kan reflektere kritisk omkring egen og andres forskning innen fiskeri- og havbruksvitenskap


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk, avhengig av veileder og sensor.

Undervisning

Seminar og veiledning.

Eksamen

Den skriftlige bacheloroppgaven vurderes av ekstern sensor og veileder. Kandidaten gir en muntlig presentasjon av oppgaven (15 min) som kan justere bestått resultat opp eller ned med en karakter. Sensorene kan ha en kort diskusjon med kandidaten etter presentasjonen. Skala: A-F, der F er ikke bestått.

Frist for innlevering av oppgaven 15. mai. Eksamensdato (kandidatens presentasjon) avtales nærmere med ekstern sensor.

Arbeidskrav (obligatorisk)

 • Godkjent prosjektskisse av oppgaven
 • Før endelig innlevering: Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven (15 min) i plenum med alle som gjennomfører emnet og veiledere (seminar)

Utsatt- og kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke leverer til satt frist eller får ikke-bestått som karakter, gis mulighet til å sende revidert oppgave med muntlig presentasjon i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2050