Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-2050 Bacheloroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter i det 6. semesteret bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som et enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven skrives ut fra et valgfritt tema relatert til fiskeri, havbruk eller sjømat med en faglig veileder. Den skal skrives som en mindre vitenskapelig oversiktsartikkel (litteraturoppgave) som oppsummerer ny, oppdatert kunnskap innenfor et avgrenset område og med bruk av systematisk litteratursøk som metode.  Alternativt kan oppgaven være basert på et avgrenset empirisk materiale, for eksempel i form av et enkelt eksperiment eller feltarbeid. Den skal da skrives som et artikkelmanus. Omfang av oppgaven skal være omkring 5000 ord, justert ut fra fagfeltets praksis og den aktuelle sjanger.

Målet er at studenten skal fordype seg i et aktuelt faglig tema og en relevant vitenskapelig praksis innen fiskeri, havbruk eller sjømat. Studentene  kan velge tema for oppgaven fra en liste foreslått av veiledere. Det er også mulig å komme med egne forslag som må godkjennes av aktuell veileder. Bacheloroppgaven skal skrives individuelt, men flere studenter kan ta for seg samme problemstilling.

I starten av semesteret skal studenten levere en 1 sides prosjektskisse som godkjennes av veileder. Det er utarbeidet et eget skjema for utforming av prosjektskissen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FSK-2020 Bærekraftig fiskeri, FSK-2030 Bærekraftig havbruk, FSK-2040 Bærekraftig sjømat

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk, avhengig av veileder og sensor.

Undervisning

Seminar og veiledning.

Eksamen

Den skriftlige bacheloroppgaven vurderes av ekstern sensor og veileder. Kandidaten gir en muntlig presentasjon av oppgaven (15 min) som kan justere bestått resultat opp eller ned med en karakter. Sensorene kan ha en kort diskusjon med kandidaten etter presentasjonen. Skala: A-F, der F er ikke bestått.

Frist for innlevering av oppgaven 15. mai. Eksamensdato (kandidatens presentasjon) avtales nærmere med ekstern sensor.

Arbeidskrav (obligatorisk)

Utsatt- og kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke leverer til satt frist eller får ikke-bestått som karakter, gis mulighet til å sende revidert oppgave med muntlig presentasjon i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Bacheloroppgave innlevering 01.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Undervisning prof. Jahn Petter Johnsen