vår 2021
MED-1703 Farmakologi og legemiddelhåndtering - 4 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Farmakologi er læren om legemidler, deres virkemåte og anvendelse. Emnet omhandler grunnleggende kunnskap i farmakologi, som er en forutsetning for og kunne gi sikker og riktig pasientbehandling. I emnet inngår også administrasjon av legemidler, samt indikasjonen for bruk av legemidler knyttet til de vanligste akuttmedisinske tilfeller.

Emnet gir studentene nødvendig kunnskap, forståelse og ferdigheter for fullt ut kunne iverksette viktige og avgjørende intervensjoner hos pasientene, innenfor de rammene som paramedisinen arbeider.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for lover og forskrifter relatert til legemiddelhåndtering.
 • håndtere avvik i tråd med gjeldende regelverk.
 • gjøre rede for grunnleggende farmakologi og legemiddelhåndtering ved de vanligste somatiske tilstander.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre sikkerhetskontroll av legemidler.
 • håndtere og administrere legemidler etter gjeldende retningslinjer.
 • etablere og videreføre oppstartet medikamentell behandling.
 • beherske korrekt dokumentasjon av legemidler gitt i pasientbehandling.  

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende lover og forskrifter som gjelder legemiddelhåndtering.
 • vurdere betydningen av hygieniske prinsipper ved håndtering og administrasjon av legemidler.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen som vurderes med A-F, der F er ikke bestått.

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90 % deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80 % deltagelse i studiegrupper

Studentene har ferdighetstrening i administrasjon av legemidler, herunder:

 • Sikker arbeidsmetode for intravenøs injeksjon og infusjon, inhalasjonsbehandling, samt bruk av peroral, subkutan, intramuskulær, nasal og sublingual administrasjonsmåte.
 • Sikker håndtering av risikomateriell.
 • Sikker arbeidsmetode for klargjøring og administrasjon av legemidler.
 • Etablering av perifer venekateter og intraossøs kanyle.
 • Administrering av oksygen og forstøverbehandling.

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 2. studieår.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 4
 • Emnekode: MED-1703