Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MED-1703 Farmakologi og legemiddelhåndtering - 4 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Farmakologi er læren om legemidler, deres virkemåte og anvendelse. Emnet omhandler grunnleggende kunnskap i farmakologi, som er en forutsetning for og kunne gi sikker og riktig pasientbehandling. I emnet inngår også administrasjon av legemidler, samt indikasjonen for bruk av legemidler knyttet til de vanligste akuttmedisinske tilfeller.

Emnet gir studentene nødvendig kunnskap, forståelse og ferdigheter for fullt ut kunne iverksette viktige og avgjørende intervensjoner hos pasientene, innenfor de rammene som paramedisinen arbeider.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten kan:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen som vurderes med A-F, der F er ikke bestått.

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Studentene har ferdighetstrening i administrasjon av legemidler, herunder:

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 2. studieår.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 12.03.2021 innlevering 12.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning prof. Ingebrigt Sylte
f.aman. Mari Gabrielsen
f.aman. Erik Sveberg Dietrichs
Gruppe prof. Ingebrigt Sylte
f.aman. Mari Gabrielsen
f.aman. Erik Sveberg Dietrichs
uni.lekt. Thomas Hansen
øvinglær. Ståle Bratland