vår 2021
SPL-2009 Plan, medvirkning og prosess - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: God beherskelse av engelsk i tillegg til norsk.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

SPL-6302 Kommunikativ planlegging og stedsutvikling 10 stp

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i at planlegging i det moderne samfunn må være en kommunikativ prosess, og ikke kun en instrumentell problemløsningsmetode. Planlegging, enten det dreier seg om overordnet samfunnsplanlegging eller fysisk planlegging for et mindre område, involverer mange aktører med ulike interesser. Utfordringer er derfor å komme frem til felles løsninger på tross av motstridende interesser. Den kommunikative planleggingsmodellen er utviklet for å handtere denne typen utfordringer. I dette emnet blir derfor denne modellen gjennomgått. Hovedvekten legges på den kommunikative modellens teoretiske og metodiske grunnlag. Vitenskapsteoretisk er modellen fundamentert i den språklige vendingen innenfor samfunnsvitenskapen, der de språklige handlinger tillegges vekt. Planlegging som en språklig interaksjonsprosess, der kvaliteten på denne interaksjonen får et sterkere fokus enn i andre planleggingsformer.

Hva lærer du

 Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskap:

Studenten  har:

  • økt kunnskap og forståelse for planlegging som en kompleks kommunikativ prosess gjennom tilegnelse av det teorigrunnlag kommunikativ planlegging hviler på.

 Ferdigheter:

Studenten kan:

  • planlegge, designe og lede en samarbeidsprosess.

Kompetanse:

  • være kompetent til å analysere kommunikative prosesser og utøve kommunikativ planlegging i praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for sosiologi, samfunnsplanlegging og statsvitenskap. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

8 doble forelesninger samt 8 timer workshop. Minimum 4 timer seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk workshop over 8 timer, samt etterarbeid.
  • Presentasjon av litteratur på seminar.

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent / ikke godkjent.

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen med gitt oppgavetekst på 10 sider (3500- 4000 ord). Varighet: 7 dager.

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-2009