Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SPL-2009 Plan, medvirkning og prosess - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i at planlegging i det moderne samfunn må være en kommunikativ prosess, og ikke kun en instrumentell problemløsningsmetode. Planlegging, enten det dreier seg om overordnet samfunnsplanlegging eller fysisk planlegging for et mindre område, involverer mange aktører med ulike interesser. Utfordringer er derfor å komme frem til felles løsninger på tross av motstridende interesser. Den kommunikative planleggingsmodellen er utviklet for å handtere denne typen utfordringer. I dette emnet blir derfor denne modellen gjennomgått. Hovedvekten legges på den kommunikative modellens teoretiske og metodiske grunnlag. Vitenskapsteoretisk er modellen fundamentert i den språklige vendingen innenfor samfunnsvitenskapen, der de språklige handlinger tillegges vekt. Planlegging som en språklig interaksjonsprosess, der kvaliteten på denne interaksjonen får et sterkere fokus enn i andre planleggingsformer.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: God beherskelse av engelsk i tillegg til norsk.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

 Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskap:

Studenten  har:

 Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for sosiologi, samfunnsplanlegging og statsvitenskap. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

8 doble forelesninger samt 8 timer workshop. Minimum 4 timer seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent / ikke godkjent.

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen med gitt oppgavetekst på 10 sider (3500- 4000 ord). Varighet: 7 dager.

 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 07.04.2021 innlevering 14.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPL-6302 Kommunikativ planlegging og stedsutvikling 10 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Arild Buanes
prof. Torill Nyseth
Seminargruppe 1 f.aman. Arild Buanes
uni.lekt. Maiken Skjørestad Granberg
Seminargruppe 2 f.aman. Arild Buanes
uni.lekt. Maiken Skjørestad Granberg
Workshop f.aman. Arild Buanes
uni.lekt. Maiken Skjørestad Granberg
Hjemmeeksamen Utlevering: 23. mai.Innlevering: 31. mai.