vår 2021
STV-3058 Nyere lederskapsteori - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

 •  2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap. Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak
 • minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag
 • minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5), som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene, eller i de 90 studiepoengene som normalt utgjør de obligatoriske emnene i utdanningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

STV-6302 Ledelse og organisasjonsdesign 5 stp
STV-6308 Masteremne i endringsledelse: Organisasjonsdesign og implementering 5 stp
STV-6309 Personalutvikling 5 stp
FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp

Innhold

Siden begynnelsen av 1980-tallet har det vokst frem en rekke nye teorier om ledelse. Dette skyldes dels hendelser som har satt ledere i forlegenhet, og dels at tidligere teorier har kommet til kort når det gjelder å forstå og forklare ledelse i vår tids organisasjoner. I dette emnet vil spennvidden i nyere teorier om ledelse bli presentert og deres styrke og svakheter drøftet. Følgende tilnærminger til ledelse vil bli særlig belyst:
 • Ledelseslitteraturens opprinnelse og historie
 • Karismatisk Ledelse
 • Transformasjons- og transaksjonsledelse
 • Etisk ledelse
 • Åndelig/spirituell ledelse
 • Autentisk ledelse
 • Estetisk ledelse
 • Distribuert ledelse
 • Tjenesteledelse (Servant Leadership)
 • Teamledelse
 • Nyere situasjonsteori
 • Den nye generasjonen og ledelsesteoriene
 • Kritiske tilnærminger til ledelse

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • den historiske utviklingen av ledelsesfaget
 • hva som skiller de ulike teoretiske tilnærmingene til ledelse fra hverandre og hvorfor de er vokst frem.
 • kritikken av de respektive teoriene
 • de empiriske kunnskapshullene innenfor forskningsfeltet

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til ulike teorier om ledelse spesielt, og ledelsesfaget generelt
 • anvende nyere teorier om ledelse i empiriske studier
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til ledelse av vår tids organisasjoner

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten
 • presentere og formidle selvstendig arbeid ved hjelp av fagets begrepsapparat

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsformen vil veksle mellom seminarform og ren forelesning.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Eksamen

Eksamen er todelt og består av:

 • en hjemmeeksamen på inntil 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 3.000 ord
 • en muntlig eksamen

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått. Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15.januar for eksamen i høstsemesteret og 15.august for eksamen i vårsemesteret. Både hjemme- og muntlig eksamen må tas på nytt.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3058