Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STV-3058 Nyere lederskapsteori - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Siden begynnelsen av 1980-tallet har det vokst frem en rekke nye teorier om ledelse. Dette skyldes dels hendelser som har satt ledere i forlegenhet, og dels at tidligere teorier har kommet til kort når det gjelder å forstå og forklare ledelse i vår tids organisasjoner. I dette emnet vil spennvidden i nyere teorier om ledelse bli presentert og deres styrke og svakheter drøftet. Følgende tilnærminger til ledelse vil bli særlig belyst:

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5), som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene, eller i de 90 studiepoengene som normalt utgjør de obligatoriske emnene i utdanningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsformen vil veksle mellom seminarform og ren forelesning.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Eksamen

Eksamen er todelt og består av:

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått. Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15.januar for eksamen i høstsemesteret og 15.august for eksamen i vårsemesteret. Både hjemme- og muntlig eksamen må tas på nytt.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 30.04.2021 innlevering 07.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp
Undervisning Vår 2021
Faglig ansvarlig: Turid Moldenæs
Forelesning prof. Turid Moldenæs
Første gang: Se timeplan

Eksamen Eksamen 2019: Hjemmeeksamen 3.-10 .Mai; Muntlig eksamen 11.-13. juni