vår 2021
STV-3907 Prosjektseminar - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Teoretisk/praktisk. Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammene i statsvitenskap.

Innhold

Emnet kan innholdsmessig deles inn i to deler: 1) En gjennomgang av ulike praktiske sider ved det å gjennomføre et forskningsprosjekt og skrive en masteroppgave, herunder: Prinsipper for prosjektdesign Strukturell oppbygning av masteroppgaven Ulike fremstillings-/skrivetips Prinsipper for oppgaveveiledning 2) Gi gruppeveiledning og tilbakemelding på utkast til prosjektskisser som beskriver opplegget for masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:  

 • hvordan man designer et forskningsprosjekt som skal munne ut i en masteroppgave
 • hvordan en masteroppgave strukturelt og organisatorisk er bygd opp
 • praktiske råd i forhold til skriving av en masteroppgave
 • hva som er veiledningens rolle i forbindelse med et masteroppgaveprosjekt.

Ferdigheter

Studenten kan:  

 • planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt av et omfang som kreves som grunnlag for en masteroppgave
 • organisere og disponere stoffet på den måte som kreves i en masteroppgave
 • mestre ulike praktiske og tekniske aspekter knyttet til skriving av en masteroppgave, herunder riktig håndtering av kilder og litteraturreferanser
 • ta til seg og forbedre teksten på grunnlag av kritikk og anbefalinger som blir gitt av lærere og medstudenter på fremlagte utkast til prosjektskisse
 • selv være i stand til å gi konstruktiv kritikk og råd i forhold til medstudenters fremlagte utkast til prosjektskisser.

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle design for og gjennomføre mindre forskningsprosjekter
 • framstille resultatene fra et forskningsprosjekt skriftlig i form av en rapport eller lignende type tekst
 • delta med kvalifiserte synspunkter i diskusjoner rundt opplegg for forskningsprosjekter og den skriftlige formidlingen av resultatene fra slike.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ca. 10 timer undervisning - gis normalt med to timer pr. uke - fordelt på ca. 3 timer forelesning og 7 timer gruppeveiledning (det siste noe fleksibelt avhengig av behov).

Kvalitetssikring av emnet Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Presentere utkast til prosjektskisse for diskusjon og tilbakemelding fra lærere og medstudenter.

Eksamen består av:

Eksamen er basert på godkjenning av innlevert prosjektskisse (7-10 sider), som vurderes med karakterskalaen bestått/ikke bestått. Ordinær kontinuasjonseksamen er ikke aktuelt, men ved "ikke bestått" på første gangs bedømning av prosjektskissen, kan studenten levere den inn på nytt i endret versjon, på grunnlag av mottatte tilbakemeldinger om hva som bør forandres.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STV-3907