Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STV-3907 Prosjektseminar - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Teoretisk/praktisk. Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammene i statsvitenskap.

Innhold

Emnet kan innholdsmessig deles inn i to deler: 1) En gjennomgang av ulike praktiske sider ved det å gjennomføre et forskningsprosjekt og skrive en masteroppgave, herunder: Prinsipper for prosjektdesign Strukturell oppbygning av masteroppgaven Ulike fremstillings-/skrivetips Prinsipper for oppgaveveiledning 2) Gi gruppeveiledning og tilbakemelding på utkast til prosjektskisser som beskriver opplegget for masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:  

Ferdigheter

Studenten kan:  

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ca. 10 timer undervisning - gis normalt med to timer pr. uke - fordelt på ca. 3 timer forelesning og 7 timer gruppeveiledning (det siste noe fleksibelt avhengig av behov).

Kvalitetssikring av emnet Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Presentere utkast til prosjektskisse for diskusjon og tilbakemelding fra lærere og medstudenter.

Eksamen består av:

Eksamen er basert på godkjenning av innlevert prosjektskisse (7-10 sider), som vurderes med karakterskalaen bestått/ikke bestått. Ordinær kontinuasjonseksamen er ikke aktuelt, men ved "ikke bestått" på første gangs bedømning av prosjektskissen, kan studenten levere den inn på nytt i endret versjon, på grunnlag av mottatte tilbakemeldinger om hva som bør forandres.


Dato for eksamen

Prosjektskisse innlevering 04.06.2021;Presentasjon av utkast til prosjektskisse innlevering 12.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Orienteringsmøte master: Mandag 16.01.17 kl. 10.15, rom E-0103 Faglig ansvarlig: Professor Synnøve Jenssen
Forelesning/seminar prof. Hans Kristian Hernes
f.aman. Hilde Marie Pettersen
prof. Synnøve Karen Jenssen
f.aman. Frank Holen
f.aman. Peter Stuart Robinson
f.aman. Jonas Stein
Første gang: Se timeplan