Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

ALI-1130 Lyrikk - 10 stp

Sist endret: 25.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, og er obligatorisk for  årstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i lyrikksjangeren, særlig den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg dikt fra forskjellige perioder fra antikken og fram til vår tid, kombinert med systematisk litteraturhistorisk lesning, og innføring i sentrale analysebegreper. Fokus legges blant annet på endringer i typiske trekk ved lyrikken og i selve lyrikk-begrepet. Utvalget dekker flere nasjonallitteraturer; ikke-europeisk lyrikk tas opp der den kan belyse utviklingen i europeisk lyrikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • oversikt over lyrikkens historie med hovedvekt på vestens lyrikktradisjon
  • kunnskap om sentrale nåværende og historiske begrep i diskusjonen rundt lyrikk og lyriske tekster

 Ferdigheter

Studenten kan:

  • finne bestanddeler og virkemidler i lyriske dikt og gi begrunnede tolkninger av lyrisk dikt
  • reflektere over litteraturvitenskapelige problemstillinger i forbindelse med lyrikk
  • sette lyriske dikt i historisk og litteraturhistorisk kontekst på tvers av nasjonalspråkene 
  •  forstå komplekse og fortettede språklige uttrykk generellt
  • ha innsikt i forskjellige litterære og kulturelle kontekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminar.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • en skriftlig oppgave (8-10 sider) innen fastsatt frist og seinest innen to uker før skoleeksamen

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • 6-timers skoleeksamen i slutten av semesteret. Ingen hjelpemiddel er tillatt

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Kontinuasjonseksamen: ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Arntzen, Even


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644260
Mobil: 90859225 even.arntzen@uit.no