Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ALI-1130 Lyrikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, og er obligatorisk for  årstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i lyrikksjangeren, særlig den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg dikt fra forskjellige perioder fra antikken og fram til vår tid, kombinert med systematisk litteraturhistorisk lesning, og innføring i sentrale analysebegreper. Fokus legges blant annet på endringer i typiske trekk ved lyrikken og i selve lyrikk-begrepet. Utvalget dekker flere nasjonallitteraturer; ikke-europeisk lyrikk tas opp der den kan belyse utviklingen i europeisk lyrikk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminar.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Kontinuasjonseksamen: ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første forelesning: se timeplanen
Undervisning Første forelesning: se timeplan på nett

prof. Even Arntzen