høst 2020
FAR-3002 Påbygningsemne i farmasøytiske fag - 15 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i farmasi som har hatt 6 måneders praksis som del av sin bachelorgrad (gammel ordning). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Biologiske legemidler
 • Legemidlers kjemiske egenskaper
 • Metoder for kjemisk analyse av legemidler med fokus på prøveopparbeidelsesmetoder (væskeekstraksjon, fast fase ekstrasjon), klassiske analysemetoder (titrering, UV-spektroskopi) og moderne analysemetoder (GC, HPLC, massespektrometri)
 • Kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og farmasøytiske spesialprodukt
 • Statistikk (forstå og bruke begrep som normalfordelingsmodell, middelverdi, median, estimat for standard avvik, standardfeil, relativt standard avvik, outliers, konfidensintervall, bruk av z, t og Q-tabeller)
 • Epidemiologiske metoder og tilhørende statistikk
 • Temaer relatert til klinisk farmasi, med hovedfokus på legemiddelgjennomgang og utvikling av farmasøytiske handlingsplaner

 


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten...

 • Kan redegjøre for angrepspunkter for biologiske legemidler
 • Kan redegjøre for ulike analyseteknikkers muligheter og begrensninger i naturstoff- og legemiddelrelaterte analyser

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • Kan velge en hensiktsmessig ekstraksjons- og analysemetode basert på kunnskap om stoffets struktur og kjemiske egenskaper
 • Kan bruke statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser
 • Kan bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å studere legemiddelbruk og effekt av legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • Kan bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder til kritisk kildevurdering
 • Kan utarbeide individbasert, farmasøytisk handlingsplan

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • Kan beskrive viktige karakteristika for studiedesign som er vanlig å bruke innen farmakoepidemiologisk og medisinsk forskning
 • Kan vurdere individuell legemiddelbehandling ved å utføre strukturert legemiddelgjennomgang og avdekke legemiddelrelaterte problemer for pasienter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk)

Gruppearbeid

PBL-grupper (obligatorisk)

Læringssti (Canvas)

Quiz (Canvas)


Eksamen

Arbeidskrav:

Muntlig og skriftlig presentasjon av PBL-arbeid

Gruppepresentasjon og individuell skriftlig rapport i analytisk kjemi

Muntlig og skriftlig oppgave i klinisk farmasi

 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.

 

Eksamen: En individuell skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FAR-3002
 • Undersider