høst 2020
IDR-1212 Idretter 1 - 20 stp

Sist endret: 25.02.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199 

Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet med barn og unge.


Innhold

Emnet vil inneholde et utvalg av følgende idretter:

Langrenn

 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski
 • Metodikk og treningsplanlegging i langrenn, arbeidskrav- og kapasitetsanalyse
 • Arrangement og langrenns historie
 • Skitur med vektlegging på orientering i vinterfjellet, enkel oppakning, turledelse og samarbeid.

 

Alpint (telemark)

 • Teknikk alpint (telemark): Grunnposisjon - kanting - belastning - dreining.
 • Metodikk og nybegynneropplæring.

 

Skileik

 • Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning.
 • Variert bruk av elementene i skileikanlegget.
 • Rammefaktorer for leik på ski.

 

Skøyter

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling på skøyter
 • Spilleøvelser løkkebandy - utendørs ballspillaktivitet, vinterstid
 • Undervisningsmetoder, organisering og progresjon i skøyteopplæring

 

Ballspill

 • Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep
 • Grunnleggende tekniske ferdigheter
 • Læring og trening
 • Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet

 

Svømming og livredning

 • Vanntilvenning
 • Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av teknikk i utvalgte svømmearter
 • Livredning og HLR


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå utvalgte idretters egenart
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte  idrettsaktivitetene.
 • Tilpasse utvalgte idrettsaktiviteter til ulike alders- og prestasjonsnivå

           

Ferdigheter

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Utvikle egne ferdigheter i idrettsaktivitetene som inngår i emnet

 

Generell kompetanse

 • Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Tilpasse ulike treningsformer for å utvikle fysiske, tekniske og taktiske egenskaper i utvalgte idretter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. For studenter med studiested Narvik og Storslett vil deler av undervisningen foregå på studiestedet. Det vil også være minimum fire samlinger i Alta. Deler av undervisningen vil foregå i digitalt klasserom. I den praktiske undervisningen vil aktiviteten foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, dvs utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse i alle praktiske kurs. Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene i de praktiske idrettene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen.

Følgende ferdighetskrav kan stilles i de ulike idrettene:

Studentinstruksjon:

 • Hver student skal planlegge og gjennomføre minimum to individuelle praktisk metodiske opplegg for en annen gruppe.

Nettbaserte oppgaver:

 •  Delta aktiv på, og levere obligatoriske oppgaver innen tidsfrist i Canvas    

Idretter:

 • Vise tilfredsstillende grunnleggende tekniske ferdigheter
 • Vise spilleferdigheter og taktisk forståelse i spill
 • Delta i planlegging og gjennomføring av studentopplegg og turer
 • Dokumentere deltagelse og gjennomføring i idrettsarrangement
 • Delta på erfaringsinnhenting fra skole/organisert aktivitet

 

Eksamen og vurdering

 

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodisk eksamen.  Varighet ca. 60 min. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

 • Skriftlig plan
 • Praktisk gjennomføring
 • Muntlig eksaminasjon etter gjennomført aktivitet

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Narvik | Storslett |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1212