høst 2020
PED-2016 Læring, endring og omstilling - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk. Kan tas som valgemne i bachelor i spesialpedagogikk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

PED-3016 Læring, endring og omstilling 10 stp

Innhold

I emnet gis en innføring i feltet endring og omstilling i organisasjoner ut fra et pedagogisk perspektiv. Temaene man vil gå igjennom er:

 • Endring og omstilling i et norsk historisk perspektiv
 • Ledelse i endring og omstilling
 • Læring på arbeidsplassen - erfaringslæring, livslang læring og aksjonslæring
 • Aktivitetsteori
 • Organisasjonslæring
 • Innføring i sosialpsykologiske teorier om endring og omstilling
 • Mesterlære
 • Empowerment og selvledelse
 • E- læring og e-veiledning i organisasjoner


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskap om teoretiske perspektiver på læring, endring og omstilling
 • Kunnskap om læring, endring og omstilling i et norsk historisk perspektiv
 • Kunnskap om menneskelige læringsprosesser i endringsarbeid
 • kunnskap om prosesser som fremmer medarbeiderdrevene læringsprosesser i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Kan analysere faglige problemstillinger om læring, endring og omstilling
 • Kan anvende teoretiske perspektiver i evaluering av læring, endrings og omstillingsarbeid i organisasjoner
 • Kan bruke teori for å planlegge lærings, endrings og omstillingsprosesser i organisasjoner.

Kompetanse

 • behersker uttrykksformer på fagområdet ledelse og endring. 
 • Kan anvende teoretiske og praktiske kunnskaper om læring, endring og omstillingsarbeid i organisasjoner
 • kan formidle selvstendig arbeid innenfor læring, endring og omstilling
 • Har pedagogiske perspektiv om læring, endring og omstilling i organisasjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Skriftlig oppgave på 2 sider om læring i arbeidsplassen. Studentene kommenterer hverandres arbeid.
 • Beskriv en organisasjons endrings- og omstillingshistorie og analyser dette ut fra pensumslitteratur. Omfang cirka 2 sider. Studentene kommenterer hverandres arbeid.
 • Ta utgangspunkt i det andre arbeidskravet. Skissér en strategi for videre endring og omstilling. Begrunn strategien ut fra pensum. Omfang cirka 2 sider. Studentene kommenterer hverandres arbeid.

Eksamen er skriftlig og består av en tekst på om lag 10 sider, cirka 3500 ord.

Ta utgangspunkt i de dokumentene du har i fra arbeidsoppgavene 1 til 3. Bearbeid disse til en helhet  gjennom å:

 • Tilknytte litteratur og teori og eventuelt nasjonale og lokale styringsdokument
 • Strukturer teksten ut fra fem hovedområder
  • Innledning og problemstilling
  • Litteratur og teoridel
  • Et case med analyse
  • Skisser et videre endrings og omstillingsarbeid med utfordringer.
  • Drøfting

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-2016
 • Undersider