høst 2020
PSY-1511 Statistikk og metode I - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1501 Grunnleggende statistikk og metode 5 stp
PSY-1521 Statistikk og metode I 5 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i statistikk og forskningsmetoder med relevans for psykologifaget. Dette omfatter beskrivende statistikk (eks. sentraltendens og spredning) og slutningsstatistikk basert på sannsynlighetsfordelinger, konfidensintervaller og hypotesetesting, og særlig t-test og korrelasjonsanalyser. Emnet berører også forskningsetikk med vekt på prinsipper for forsvarlig forskning og formidling med vekt på regler for plagiat.

Emnet gir en kort innføring i bruk av et statistikkprogram.

 

Emnet omfatter kunnskap som kreves for å lese og vurdere forskningslitteratur.


Anbefalte forkunnskaper

PSY-1012 Psykologisk metodologi

Hva lærer du

Ferdigheter:

 • Kunne orientere seg om forskningsetiske retningslinjer og følge disse
 • Kunne drøfte grunnleggende prinsipper for beskrivende statistikk og slutningsstatistikk
 • Kunne avgjøre når korrelasjonsanalyse og t-test er egnet til å analysere data

Kunnskaper:

 • Drøfte hva vitenskapelig plagiering er
 • beskrive prinsipper for informert samtykke, forskningsetisk varsomhet og vitenskapelig holdbarhet
 • beskrive prinsippet bak frekvensbaserte sannsynlighetsfordelinger
 • beskrive et konfidensintervall
 • beskrive prinsippet bak en signifikanstest
 • beskrive begrepet statistisk styrke

Generell kompetanse:

 • Kunne gjennomføre en t-test og rapportere resultatene i henhold til APA standarden
 • Kunne gjennomføre en korrelasjonsanalyse og rapportere resultatene i henhold til APA standarden


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk

Eksamen kan besvares på norsk, dansk, svensk eller engelsk.


Undervisning

Undervisning i emnet gis hvert høstsemester, med ca. seks forelesninger (2 * 45 minutter). I tillegg gis det seminarundervisning i grupper. Seminarundervisningen inkluderer også øvelser i et statistikkprogram.

Forelesninger og gruppearbeid anbefales, men er ikke obligatorisk.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere. Dermed oppfordres studentene til å delta aktivt i all undervisning som tilbys.


Eksamen

Arbeidskravet har to deler. Del 1 består av å fylle ut et kort, nettbasert spørreskjema. Del 2 består av å gjennomføre, fortolke og rapportere ulike statistiske analyser av et datasett. Del 2 av arbeidskravet vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Del 1 av arbeidskravet må være gjennomført og del 2 må være godkjent før endelig eksamen kan avlegges. Arbeidskravets to deler må begge gjennomføres samme semester som emnet tas. Tidligere gjennomførte arbeidskrav godkjennes ikke.

Eksamen: 4-timers skriftlig skoleeksamen. Spørsmålene blir gitt som en kombinasjon av kortsvarsoppgaver og flervalgsspørsmål. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1511
 • Tidligere år og semester for dette emnet