Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PSY-1511 Statistikk og metode I - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PSY-1521 Statistikk og metode I 5 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i statistikk og forskningsmetoder med relevans for psykologifaget. Dette omfatter beskrivende statistikk (eks. sentraltendens og spredning) og slutningsstatistikk basert på sannsynlighetsfordelinger, konfidensintervaller og hypotesetesting, og særlig t-test og korrelasjonsanalyser. Emnet berører også forskningsetikk med vekt på prinsipper for forsvarlig forskning og formidling med vekt på regler for plagiat.

Emnet gir en kort innføring i bruk av et statistikkprogram.

 

Emnet omfatter kunnskap som kreves for å lese og vurdere forskningslitteratur.


Hva lærer du

Ferdigheter:

Kunnskaper:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk

Eksamen kan besvares på norsk, dansk, svensk eller engelsk.


Undervisning

Undervisning i emnet gis hvert høstsemester, med ca. seks forelesninger (2 * 45 minutter). I tillegg gis det seminarundervisning i grupper. Seminarundervisningen inkluderer også øvelser i et statistikkprogram.

Forelesninger og gruppearbeid anbefales, men er ikke obligatorisk.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere. Dermed oppfordres studentene til å delta aktivt i all undervisning som tilbys.


Eksamen

Arbeidskravet har to deler. Del 1 består av å fylle ut et kort, nettbasert spørreskjema. Del 2 består av å gjennomføre, fortolke og rapportere ulike statistiske analyser av et datasett. Del 2 av arbeidskravet vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Del 1 av arbeidskravet må være gjennomført og del 2 må være godkjent før endelig eksamen kan avlegges. Arbeidskravets to deler må begge gjennomføres samme semester som emnet tas. Tidligere gjennomførte arbeidskrav godkjennes ikke.

Eksamen: 4-timers skriftlig skoleeksamen. Spørsmålene blir gitt som en kombinasjon av kortsvarsoppgaver og flervalgsspørsmål. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 09.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.