høst 2020
SAM-1011 Samiske dialekter - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i nordsamisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå og ha tatt emnet SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

SAM-1011 Samisk dialektologi og leksikografi 10 stp
SAM-1011 Samisk språkvitenskap: Nordsamisk dialektologi 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet gir en generell innføring i dialektforsking, språkendring og tilhørende fagterminologi. I emnet behandles variasjonene i de nordsamiske dialektene, og også særtrekkene ved de øvrige samiske språkene/dialektene. Videre gir emnet en innføring i forskjellene mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk i et språkhistorisk perspektiv.

Anbefalte forkunnskaper

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om nordsamiske varieteter- og om særtrekkene for andre samiske dialekter og språk
 • kunnskap om språkendring
 • kunnskaper om lulesamisk og sørsamisk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gi en oversiktlig redegjørelse for særtrekk for de samiske språk/dialekter
 • kunne redegjøre for dialektale forskjeller i nordsamisk og de viktigste forskjellene mellom nord-, lule- og sørsamisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Det vil bli lagt til rette for å kunne følge undervisning via Skype for studenter som ikke er i Tromsø. Studenten må selv ta kontakt med faglæreren etter registrering.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • tre skriftlige øvelser som må være godkjent senest to uker før eksamen

Vurdering/eksamensform:

Eksamen består av:

 • 6 timers skoleeksamen

Eksamensspråk: Nordsamisk

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1011