Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SAM-1011 Samiske dialekter - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i nordsamisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en generell innføring i dialektforsking, språkendring og tilhørende fagterminologi. I emnet behandles variasjonene i de nordsamiske dialektene, og også særtrekkene ved de øvrige samiske språkene/dialektene. Videre gir emnet en innføring i forskjellene mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk i et språkhistorisk perspektiv.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå og ha tatt emnet SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Det vil bli lagt til rette for å kunne følge undervisning via Skype for studenter som ikke er i Tromsø. Studenten må selv ta kontakt med faglæreren etter registrering.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vurdering/eksamensform:

Eksamen består av:

Eksamensspråk: Nordsamisk

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 02.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp
Undervisning Høst 2020
Undervisning Første oppmøte: se timeplan på nett

f.aman. Lene Antonsen
Arbeidskrav Frister for arbeidskrav: publiseres i Canvas