høst 2020
STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner - 10 stp

Sist endret: 01.03.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap og bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi. Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

STATSV-101 Offentlig politikk og administrasjon 7.5 stp

Innhold

Emnet gir en introduksjon til sentrale begreper, teorier og skoleretninger innen organisasjon og ledelse. Hensikten er å gi studentene et begrepsapparat som gjør dem i stand til å identifisere og analysere ulike trekk ved, og utfordringer i moderne organisasjoner.

 

Følgende delemner belyses:

 • Organisasjonsteoriens nøkkelbegreper, historikk og skoleretninger
 • Introduksjon av ulike organisasjonsprinsipper, herunder prosjektorganisering
 • Ledelsesfagets historikk og ulike tilnærminger, ledelse i ulike nasjonale kontekster samt kjønn og ledelse
 • Tilnærminger til omstilling og endring av organisasjoner
 • Beslutningsteori: begreper og modeller


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • organisasjonsfagets historiske utvikling, og har bred oversikt over dets klassiske arbeider og begreper
 • organisasjoners komponenter og kan beskrive hvordan disse påvirker hverandre, herunder omgivelsenes rolle 
 • ulike tilnærminger til, og perspektiver på ledelse
 • organisatoriske prosesser som beslutnings- og endringsprosesser, og kan identifisere og beskrive hva som kjennetegner dem

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjenkjenne og identifisere trekk ved organisasjoner som er kritiske for å forstå hvordan de fungerer, internt og eksternt
 • beskrive og analysere moderne organisasjoner og peke på utviklingsområder på basis av dette
 • identifisere og analysere forskning om organisasjoner, og reflektere over relevansen av disse for praktiske og teoretiske formål

 

 

Kompetanse

 • planlegge og gjennomføre prosjekter som omhandler organisasjons- og ledelsesrelaterte tema
 • delta i diskusjoner om hvordan organisasjoner fungerer, og bidra til analyser som kan forberede praksis 
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, og samtidig forholde seg til fagets begrensninger og generelle etiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Det gis 10 forelesninger og syv seminarer à to timer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene skal levere et obligatorisk arbeidskrav. Arbeidskravet skal besvares skriftlig, og er basert på en oppgitt problemstilling. Arbeidskravet skal besvares individuelt. Omfanget er på om lag 4-6 sider. Det gis individuell tilbakemelding på arbeidskravet, muntlig eller skriftlig.

Eksamen består av:

En 6 timers skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1004
 • Undersider