Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap og bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi. Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en introduksjon til sentrale begreper, teorier og skoleretninger innen organisasjon og ledelse. Hensikten er å gi studentene et begrepsapparat som gjør dem i stand til å identifisere og analysere ulike trekk ved, og utfordringer i moderne organisasjoner.

 

Følgende delemner belyses:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

 

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Det gis 10 forelesninger og syv seminarer à to timer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene skal levere et obligatorisk arbeidskrav. Arbeidskravet skal besvares skriftlig, og er basert på en oppgitt problemstilling. Arbeidskravet skal besvares individuelt. Omfanget er på om lag 4-6 sider. Det gis individuell tilbakemelding på arbeidskravet, muntlig eller skriftlig.

Eksamen består av:

En 6 timers skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 12.11.2020 innlevering 12.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STATSV-101 Offentlig politikk og administrasjon 7.5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Kristin Woll
Første gang: Se timeplan

Seminar Studentene velger en av seminargruppene

Seminargruppe 1 f.aman. Kristin Woll
vit.ass. Erlend Risvand Mo
Seminargruppe 2 f.aman. Kristin Woll
vit.ass. Erlend Risvand Mo