høst 2020
STV-2001 Demokratiske beslutningsformer - 10 stp

Sist endret: 04.03.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

STATSV-202 Politisk teori og statsvitenskapelige analysetilnærminger 7.5 stp

Innhold

Det liberale demokrati bygger både på deliberative og liberale elementer. Emnet tar spesielt for seg hva som menes med deliberativt demokrati og liberalt demokrati med vekt på konkurransedemokrati, og hva som er motsetninger og utfordringer ved disse tilnærmingene. Innenfor emnet belyses betydningen av valgordninger, votering, folkeavstemminger, diskusjon, og forsøk/ordninger som fanger opp elementer i ulike demokratiformer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Studenten har kunnskap om:

  • Ulike perspektiver på moderne demokrati og hvordan disse kan knyttes til ulike normative modeller av demokrati
  • Verdier og prinsipper knyttet til beslutninger i moderne demokratier
  • Hva som er sterke og svake sider ved ulike beslutningsformer

 

Ferdigheter Studenten kan:

  • Drøfte hvordan ulike beslutningsformer kan påvirke utfall og hvordan demokratiske institusjoner fungerer
  • Drøfte ulike former for medvirkning i beslutninger, og hva som er fordeler og ulemper ved deltakelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk

Undervisning

Emnet består av 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer). Det gis ikke anledning til å ta eksamen i undervisningsfrie semestre.

 

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En hjemmeoppgave på inntil 1000 ord på oppgitt tema.

 

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen på inntil 3.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er to uker. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 4.000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: STV-2001
  • Undersider