Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-2001 Demokratiske beslutningsformer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Det liberale demokrati bygger både på deliberative og liberale elementer. Emnet tar spesielt for seg hva som menes med deliberativt demokrati og liberalt demokrati med vekt på konkurransedemokrati, og hva som er motsetninger og utfordringer ved disse tilnærmingene. Innenfor emnet belyses betydningen av valgordninger, votering, folkeavstemminger, diskusjon, og forsøk/ordninger som fanger opp elementer i ulike demokratiformer.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk

Undervisning

Emnet består av 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer). Det gis ikke anledning til å ta eksamen i undervisningsfrie semestre.

 

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En hjemmeoppgave på inntil 1000 ord på oppgitt tema.

 

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen på inntil 3.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er to uker. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 4.000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 21.10.2020 innlevering 04.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STATSV-202 Politisk teori og statsvitenskapelige analysetilnærminger 7.5 stp
Undervisning Høst 2020
Orienteringsmøte for bachelor: 16.08.17 kl. Faglig ansvarlig: Professor Hilde Bjørnå
Forelesning prof. Hans Kristian Hernes
prof. Hilde Bjørnå
Eksamen prof. Hans Kristian Hernes
prof. Hilde Bjørnå
f.kons. Catrine Stenvold Øien