Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

VPL-1204 Medisinskfaglig kompetanse - 5 stp

Sist endret: 26.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

  • Innføring helse/ folkehelse
  • Legemiddelhåndtering
  • Generell farmakologi
  • Grunnleggende førstehjelp og akutt sykdom

Hva lærer du

Kunnskap

  • Kan redegjøre for generell farmakologi, og ha kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger (10 g)
  • Kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering (10 h)
  • Kan definere folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming (10 b)  

Ferdigheter

  • Kan beherske livreddende førstehjelp (11 d)

Generell kompetanse

  • Kan planlegge grunnleggende legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter (12 a)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, nettbaserte læringsaktiviteter, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i grupper.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer.

Eksamen

Arbeidkrav:

Praktisk førstehjelp vurderes til godkjent/ikke godkjent

Eksamen:

Skoleeksamen som består av to skriftlige deleksamener. Individuell skriftlig deleksamen i Legemiddelhåndtering som går over to timer, og individuell skriftlig deleksamen i Generell farmakologi som går over to timer. Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått. Ved kontinuasjon tas kun den delen av eksamen som ikke er bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen jfr. § 22 i forskrift for eksamener ved UiT. https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357

Det settes opp tre eksamensforsøk for at kandidatene skal kunne følge progresjonen i studiet.

Eksamensdato

Skriftlig 14.12.2020
Skriftlig 15.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan