høst 2020
VPL-1204 Medisinskfaglig kompetanse - 5 stp

Sist endret: 21.01.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Innføring helse/ folkehelse
 • Legemiddelhåndtering
 • Generell farmakologi
 • Grunnleggende førstehjelp og akutt sykdom


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for generell farmakologi, og ha kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger (10 g)
 • Kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering (10 h)
 • Kan definere folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming (10 b)  

Ferdigheter

 • Kan beherske livreddende førstehjelp (11 d)

Generell kompetanse

 • Kan planlegge grunnleggende legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter (12 a)


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, nettbaserte læringsaktiviteter, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i grupper.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer.


Eksamen

Arbeidkrav:

Praktisk førstehjelp vurderes til godkjent/ikke godkjent

Eksamen:

Skoleeksamen som består av to skriftlige deleksamener. Individuell skriftlig deleksamen i Legemiddelhåndtering som går over to timer, og individuell skriftlig deleksamen i Generell farmakologi som går over to timer. Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått. Ved kontinuasjon tas kun den delen av eksamen som ikke er bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen jfr. § 22 i forskrift for eksamener ved UiT. https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357

Det settes opp tre eksamensforsøk for at kandidatene skal kunne følge progresjonen i studiet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: VPL-1204
 • Undersider