vår 2020

BED-3032 Service og opplevelsesdesign - 10 stp

Sist endret: 02.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

Emnet skal gi en grundig gjennomgang av serviceleveransesystemet ut fra et verdiskapningsperspektiv sett fra kundens og bedriftens ståsted.

Hva lærer du

Kunnskaper

  • Kandidaten har avansert kunnskap innenfor servicemarkedsføring og spesialisert innsikt i tjenestedominant logikk, samskaping og opplevelsesdesign.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan analysere og stille seg kritisk til teoretiske problemstillinger innen serviceleveranse og opplevelsesdesign.
  • Kandidaten kan bruke relevante teorier og modeller og arbeide selvstendig med analyse av service og opplevelsesrelevante problemstillinger.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor serviceleveranse og opplevelsesdesign.
  • Kandidaten kan arbeide med praktisk problemløsning knyttet til service leveranse og opplevelsesdesign systemer og prosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Alle studentene skal legge fram en fagartikkel (godkjent/ikke godkjent).

Eksamen: Paper (40%) og 4 timers skriftlig eksamen (60%).

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Eksamensdato

Skriftlig (60%) 22.05.2020
Paper (40%) innlevering 12.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan