vår 2020
ERN-2007 Praksis - 5 stp

Sist endret: 31.08.2020

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om hvordan det arbeides med ernæring på arenaer som omfatter forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud. 

Anbefalte forkunnskaper

ERN-2005 Matvarekunnskap og matvaretrygghet, ERN-2006 Ernæring, helse og sykdom 1

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper

 • Forklare begrepet forebyggende helsetjenester
 • Forklare begrepet rehabilitering og redegjøre for forskjellen på rehabilitering og habilitering
 • Forklare begrepet frisklivstilbud
 • Redegjøre for hvilken rolle ernæring har innen virksomheter som tilbyr forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Forstå viktigheten av god dokumentasjon (journalføring etc.) for godt behandlingsresultat, samhandling og forskning
 • Beskrive behandlingsforløp for enkelte pasientgrupper
 • Beskrive utrednings- og behandlingsstrategier for enkle, kliniske problemstillinger, inkludert kjenne til bruk av diagnosesystem 

Ferdigheter

 • Vurdere en kostanamnese i forhold til de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene, og iverksette ernæringstiltak som kan forbedre ernæringsstatus hos individer innen forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Kommunisere med bruker/pasient og kollegaer ved utredning, diagnose og behandling av enkelte livsstilsykdommer 
 • Reflektere og gi konstruktiv tilbakemelding på hvordan de selv og medstudenter bruker ferdigheter i kommunikasjon i møte med pasienter og medstudenter 
 • Identifisere og reflektere over hvilke faktorer som fremmer og utfordrer god samhandling
 • Anvende de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene i gruppeundervisning 
 • Ta stilling til om ulike utsagn og påstander om kosthold fra ulike aktører er i tråd med de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene 

Generell kompetanse

 • Reflektere over hvordan det arbeides med ernæring på arenaer som omfatter forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Diskutere og argumentere for de nasjonale kostråds- og næringsstoffanbefalingene i undervisning av individer og grupper innen forebyggende helsetjenester, rehabilitering og frisklivstilbud
 • Reflektere over egne ferdigheter og formulere egne læringsmål/utfordringer
 • Ta ansvar for og reflektere over egen læring, derunder gi og ta imot velbegrunnede og konstruktive tilbakemeldinger, og tilegne seg og presentere fagstoff muntlig og skriftlig på en strukturert måte
 • Diskutere hvordan kost og aktivitet kan inngå i forebygging og behandlingsstrategier for enkle kliniske problemstillinger som en klinisk ernæringsfysiolog vil kunne møte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil være ulike arbeidsformer: 

 • Forelesninger
 • Seminar
 • Mentorgruppesamling 
 • Praksis på én eller flere arenaer fordelt over to påfølgende uker
 • Skriftlig loggføring av gjennomførte aktiviteter i praksis


Eksamen

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på seminar/forelesning før praksis
 • Godkjent deltakelse i praksis, minimum 8 av 10 dager. Fravær utover 2 dager må dokumenteres med legeerklæring, og tapte praksisdager må gjennomføres på nytt så fort det er praktisk mulig
 • Deltakelse og muntlig framlegg på seminar/mentorgruppemøte etter praksis
 • Godkjent logg/refleksjonsnotat over gjennomførte aktiviteter etter avsluttet praksis 

Eksamen: 

Det gjøres en samlet vurdering av studentenes prestasjon i praksis ut fra oppnådd læringsutbytte og gjennomførte arbeidskrav. Arbeidskrav, inkludert oppfylt krav om obligatorisk oppmøte i praksis og ved for- og etterarbeid, må være godkjent. Vurderingsuttrykk for praksisemnet er bestått/ikke bestått vurdert av praksisveileder og emneleder i fellesskap. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått praksis, kan ny praksis avlegges ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. et år senere. Hver student har rett til 2 forsøk på praksis før studieretten kan inndras. Jfr. forskrift for eksamener ved UiT §26. Alle arbeidskrav må også leveres på nytt. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ERN-2007