Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp

Sist endret: 13.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og økologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker (genetikk, havbruk, forvaltning og økonomi) og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

Etter fullført semester skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder kan brukes for å oppnå gode vekst-/ produktegenskaper og lønnsomhet i moderne, bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer.
 • har kunnskap om hvordan noen sentrale biologiske og teknologiske faktorer påvirker bærekraft i oppdrett av akvatiske organismer.
 • har kunnskap om hvordan økonomiske størrelser som produktpris, pris på fór og andre innsatsfaktorer påvirker produksjonsbeslutningene til oppdrettsselskap
 • har kunnskap om lover og regler som gjelder i forvaltningen av akvatiske organismer i oppdrett og hvordan dette påvirker bærekraften i næringen.
 • ha kunnskap om tverrfaglige metoder og løsninger som påvirker bærekraft i næringen (f.eks trafikklyssystemet).
 • har innsikt i relevante økologiske, økonomiske, samfunnsfaglige og etiske problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal havbruksnæring.

Ferdigheter

Kandidaten

 • forstår hvordan genetiske teorier og metoder kan anvendes for å oppnå økt bærekraftig utvikling innen havbruksnæringen.
 • kan redegjøre for hvordan noen sentrale biologiske og teknologiske faktorer på et overordnet nivå påvirker bærekraft i oppdrett av akvatiske organismer.
 • kan bruke bio-økonomiske modeller for å optimalisere produksjon.
 • kan analysere og redegjøre for forvaltningens mål og prinsipper og hvordan forvaltningen påvirker bærekraftsdimensjonene i havbruksnæringen.
 • kan benytte ulike metoder til å kunne for å løse tverrfaglige problemstillinger knyttet til oppdrett av akvatiske organismer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder bidrar til bedre forvaltning, gode produktegenskaper og økt bærekraft i havbruksnæringen.
 • kan bruke og formidle kunnskap om bruk av teknologiske løsninger i ulike produksjonsfaser (for eksempel egg-, yngel- og matfiskproduksjon) og hvordan dette påvirker bærekraft i havbruksnæringen.
 • kan redegjøre for økologiske, økonomiske og samfunnsmessige (herunder etiske) konsekvenser av forvaltningstiltak i oppdrettsnæringen.
 • kan bidra til å foreta avveiinger mellom ulike bærekraftdimensjoner og hensyn.
 • kan samarbeide tverrfaglig for å løserelevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal havbruksnæring.
 • kan formidle kunnskap om muligheter og utfordringer for virksomheter i havbruksnæringen mht. teknologi, lovverk og økonomi.
 • kan formidle og bruke kunnskap om helhetlige/tverrfaglige tiltak for bedre forvaltning og økt bærekraft i oppdrettsnæringen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Fleksible undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.

Eksamen

2 ukers individuell hjemmeeksamen. Størrelsen på hjemmeeksamen skal ikke overstige 7000 ord.

Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav

 • Havbruk: Det er obligatorisk deltagelse på ekskursjon til settefisk- og matfiskanlegg (eller tilsvarende), samt innlevering av rapport fra ekskursjonen. Det skal leveres en felles rapport for settefisk- og matfiskanlegg.  Studentene skal samarbeide i grupper på fire personer. Alle deltakere skal dokumentere sitt bidrag til rapporten. Rapporten skal ikke overstige 4000 ord.  
 • Genetikk: Deltagelse på én laboratorieøvelse, godkjenning av laboratorierapport (lab.rapporten skal ikke overstige 2000 ord) og en gruppepresentasjon. Deltakelse på to seminarer knyttet til relevante problemstillinger i kurset (totalt ca. 10 timer), samt godkjenning av en avsluttende prosjektoppgave. I oppgaven skal studentene undersøke og drøfte hvordan genetisk teori, prinsipper og verktøyer kan bidra til bærekraftig havbruksnæring. Det vil bli gitt ulike tema for oppgaven. Studentene skal samarbeide i grupper på fire personer. Prosjektoppgaven skal skrives etter vitenskapelig standard, og studentene skal dokumentere sine bidrag til oppgaven. Prosjektoppgaven skal ikke overstige 4000 ord.
 • Havbruksøkonomi: Studentene skal levere en individuell, skriftlig besvarelse på en utdelt oppgave. Oppgaven vil dreie seg om etterspørsels- og tilbudssiden i markedet for atlantisk oppdrettslaks. På etterspørselssiden vil typiske spørsmål være om utviklingen i global etterspørsel etter atlantisk oppdrettslaks fra rundt 1980 og fram til i dag. Her forventes i hovedsak kvalitative drøftinger. På tilbudssiden vil typiske spørsmål gå på optimalt slaktetidspunkt under varierende antakelser for i) Pris på produktet, ii)- Fôrpris, iii) Naturlig dødelighet, iv) Med og uten rotasjon. Her forventes kvantitative drøftinger med bruk av excel eller annen programvare for å løse oppgaven. Omfanget av besvarelsen skal ikke overstige 5000 ord.
 • Havbruksforvaltning: Studentene skal behandle og skrive saksframlegg og innstilling for en akvakulturtillatelse. Studentene vil få tilgang til reelle tillatelser som så skal behandles og vurderes i forhold til regelverk, krav og planer. Saksframlegget skal begrunne innstilingen til vedtak.  Framgangsmåte og krav til innhold og utforming av saksframlegg og innstilling vil bli gjennomgått og spesifisert i seminar. Studentene skal samarbeide i grupper på fire og skal levere et saksframlegg og en innstilling til vedtak som ikke skal overstige 4000 ord.  
 • Tverrfaglig seminar: Deltagelse på to av tre seminarer.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 05.05.2020 innlevering 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no


Bjørn-Steinar Sæther


Professor
Telefon: +4777623223 bjorn.s.sather@uit.no

Ansatte--Alf-Håkon-Hoel

Alf Håkon Hoel


Professor
Telefon: +4777646027 alf.hakon.hoel@uit.no

Tveiten, Helge


Telefon: +4777623257 helge.tveiten@uit.no

Præbel, Kim


Professor/Gruppeleder
Telefon: +4777646107 kim.praebel@uit.no

Jahn PJohnsen (2).jpg

Jahn Petter Johnsen


Professor
Telefon: +4777646784 jahn.johnsen@uit.no