vår 2020

MFA-1010 Nautikk 1 - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 2 -  Opprettholde sikker brovakt.

Del 2: Navigasjon Modul 3 -  Bruk av Radar og Arpa for å opprettholde navigeringens sikkerhet.

Del 3: Navigasjonsinstrumenter I.

Del 4: Meteorologi

Anbefalte forkunnskaper

MFA-1009 Nautikk intro

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

  • Inngående kunnskaper om De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, samt gjeldende regelverk for gjennomføring av en sikker brovakt og ledelse av ressurser på broen.
  • Gode kunnskaper om grunnleggende operasjonelle og tekniske forhold ved radar/ARPA anlegg og om hvordan man tolker og evaluerer informasjon fra slike anlegg.
  • Kunnskap om instrumentenes fysiske prinsipper, nøyaktighet, begrensninger, feilkilder og metoder for feilsøking.
  • Grunnleggende kunnskaper til karakteristikker ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

  • Gjennomføre sikker framføring av skipet ved å anvende regelverket for hindring av sammenstøt til sjøs.
  • Gjennomføre en sikker brovakt ved å kunne demonstrere evne til håndtering av ressurser, kommunikasjon, lederskap og situasjonsforståelse.
  • Anvende og tolke informasjons av radar og ARPA og bruke denne informasjonen til gjennomføring av sikker seilas ihht. til De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen.
  • Bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord og kunne bruke denne informasjon til å ta avgjørelser for seilasens sikkerhet.

Generell kompetanse

  • Kritisk kunne analysere og kommunisere samspillet mellom regelverk, teknologi og menneskelige faktorer og deres betydning for sikkerhet til liv, miljø og eiendeler til sjøs.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 Simulatorøving. 5 navigasjonsinstrument laboratorieøvinger. Obligatoriske innleveringer.

Emnet kan blir undervist på engelsk.

Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30%)

2. 4 timers skriftlig eksamen.(teller 70%)

Begge deler må bestås. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan