vår 2020

RAD-2521 Strålevern, bildebehanding og kvalitetssikring - 15 stp

Sist endret: 11.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Emner og praksis fra 1.og 2.studieår må være bestått

Innhold

Emnet omhandler kvalitetskontroll, kvalitetsutvikling og dokumentasjon innen radiografi. Vektlagte tema er utførelse av dosemålinger, beregning og vurdering av stråledoser i medisinsk diagnostikk, samt radiografens rolle, oppgaver og ansvar i interaksjon med pasienten. I emnet inngår dokumentasjon og kvalitetssikring av resultater i henhold til gjeldende lovverk.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • foreta registrering og kontroll av stråledose ved medisinsk bruk av ioniserende stråling i henhold til anbefalinger og regelverk innenfor strålevern
  • velge optimal prosedyre/protokoll ut fra klinisk problemstilling og pasientens forutsetninger
  • anvende utvalgte kvalitetskontroll- og dosemålingsutstyr
  • gjennomføre dosemålinger og bildekvalitetstester i forhold til utvalgte prosedyrer og anvende statistikk i bearbeiding og dokumentasjon av resultater
  • vurdere behov for bildebehandling og velge riktig bildebehandlingsmetode
  • definere nasjonale og internasjonale retningslinjer og anbefalinger for medisinsk strålebruk
  • redegjøre for egne strålehygieniske vurderinger og valg
  • redegjøre for kvalitetstiltak, samt avviksregistrering og rapportering
  • beskrive nasjonale og regionale planer og tiltak for sikring av pasientsikkerhet i helsevesenet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: En oppgave i tilknytning til temaene som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstilles til eksamen.

Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Varighet 4 dager. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Timeplan