vår 2020
STV-2004 Organisasjonsteori: Endring og ledelse - 10 stp

Sist endret: 06.10.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Med bakgrunn i ulike organisasjonsteoretiske perspektiver belyses betingelsene for å endre organisasjoner, lederens rolle i endringsprosesser, og konsekvensene av slike endringer.

 

Følgende delemner belyses:

 • Organisasjonsperspektiver som analyseverktøy: et rasjonelt, naturlig og åpent perspektiv
 • Effekter av reform- og endringsforsøk
 • Introduksjon av en skandinavisk tilnærming til endringsprosesser: skandinavisk nyinstitusjonalisme
 • Ledelse i og av endringsprosesser: institusjonell ledelse, transformasjonsledelse og transaksjonsledelse
 • Empiriske studier av endringsprosesser


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ulike organisasjonsteoretiske perspektiver, deres forutsetninger og anvendelsesområder
 • reformers drivkrefter, innhold og effekter, og kan gi relevante  eksempler på slike
 • nyere perspektiver på endring av organisasjoner, herunder skandinavisk institusjonalisme
 • nyere lederskapsteorier som: karismatisk ledelse og transformasjonsledelse, og har kjennskap til forskningen om ledelse i offentlige organisasjoner

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende ulike organisasjonsteoretiske perspektiver i analyse av konkrete reformforsøk, og peke på begrunnelser, fokus og effekter av slike
 • peke på mulige forklaringer på ulike endringsutfall med bakgrunn i egne analyser
 • identifisere og analysere ledelsesrelaterte betingelser og forutsetninger i endringsprosesser

 

Kompetanse

 • foreta en kritisk vurdering av evalueringer/studier av reformer og reformforsøk i ulike organisasjoner
 • bidra til analyse av reformer og reformforsøk, og utveksle synspunkter med andre på bakgrunn av disse
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, og samtidig forholde seg til fagets begrensninger og generelle etiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

- En hjemmeeksamen på omlag 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på om lag 3.000 ord.

- En 3 timers skoleeksamen.

Endelig karakter blir gitt på bakgrunn av en samlet vurdering av hjemmeeksamen og skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Både hjemmeeksamen of skoleeksamen må tas på nytt.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

STATSV-201 Offentlig politikk og organisasjonsteori 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-2004