vår 2020
SYP-3104 Kliniske praksisstudier 2 - Anestesisykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis skal studenten få en dypere forståelse for anestesisykepleierens funksjon- og arbeidsområde. Studenten skal begynne å oppøve evne til selvstendighet, spesielt på deloppgaver og under mindre komplekse og planlagte operasjoner. I andre semester starter vi å se det spesielle innenfor den generelle anestesisykepleien. Fokus vil være på:

 • Større selvstendighet i planlegging/gjennomføring
 • Hensyn til de ulike utfordringer ved ulike typer inngrep
 • ASA 3 og 4 pasienter
 • Aldersperspektivet
 • Vanskelig luftvei
 • Akutte situasjoner/traumer
 • Teamarbeid


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har inngående kunnskaper om anestesimidler og-metoder og når det er hensiktsmessig å velge hva.
 • Har inngående kunnskap om teamarbeid og teamets betydning for pasientsikkerhet.
 • Har inngående kunnskap om pasienters immunforsvar, smittespredning og infeksjonsforebygging.

Ferdigheter

 • Kan, med større grad av selvstendighet, i samråd med anestesisykepleier og/eller anestesilege, planlegge og gjennomføre de mest vanlige generelle, regionale, lokale anestesier til pasienter klassifisert som ASA 1 og 2, og administrere sedasjon til disse.
 • Kan, i samråd med anestesisykepleier og/eller anestesilege, delta i planlegging og gjennomføring av de mest vanlige generelle, regionale, lokale anestesier på ASA 3 og 4 pasienter, samt delta under kontrollert sedasjon til disse.
 • Kan, med større grad av selvstendighet, i samråd med anestesisykepleier og/eller anestesilege, planlegge og gjennomføre de mest vanlige generelle anestesier til barn.
 • Kan klinisk observere, avansert monitorere og forstå symptomer hos pasienter i ulike aldersgrupper, iverksette tiltak i samråd med resten av teamet samt dokumentere dette.
 • Med bakgrunn i ovenstående skal studenten kunne vurdere og behandle akutte situasjoner under anestesi, internt på sykehuset og prehospitalt.
 • Kan vurdere luftveiene og avdekke potensielt vanskelig luftvei.
 • Vurderer pasientens immunforsvar, forebygger infeksjoner og unngår smittespredning.
 • Viser evne til reflektert tilnærming i samhandling og kommunikasjon med pasienter som er akutt/kritisk syk eller døende.

Generell kompetanse

 • Gjør rede for kunnskapen bak egne systematiske kliniske observasjoner. Studenten analyserer og drøfter egen forståelse av pasientsituasjonen
 • Mestrer riktig bruk av, kontroll og vedlikehold av avdelingens medisinsk tekniske utstyr.
 • Mestrer luftveishandtering, og kan anvende ulike hjelpemidler ved vanskelig luftvei.
 • Er bevisst egen rolle og kompetanse og bidrar til et godt teamarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3104