Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BIO-2507 Fiskeribiologi - 10 stp

Sist endret: 23.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet  i Fiskeri- og havbruksvitenskap med studieretning innen ressursforvaltning. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene for Biologi, klima og miljø og Miljøledelse og forurensningsbiologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALR2

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.

Innhold

Emnet gir en innføring i fiskeribiologiske arbeidsmetoder for beregning av fangstutbytte fra fiskebestander. Livsløp og beskatningshistorie for våre viktigste fiskebestander blir gjennomgått. Det gies en gjennomgang av faktorer som bestemmer variasjoner i fangstutbytte fra fiskebestander; individvekst, dødelighet og rekruttering. Metoder for måling og beregning av disse elementene blir gjennomgått, og det gies et innblikk i flerbestandsforskning og flerbestandsinteraksjoner. Teknikker for innsamling av materiale, aldersanalyse og anvendelse av statistiske metoder blir demonstrert. Studentene skriver en teoretisk semesteroppgave.

Hva lærer du

Studentene skal;
  • forstå hvilke prosesser (individvekst, rekruttering, naturlig dødelighet, fiskedødelighet) som virker inn på avkastning til en fiskebestand
  • forstå grunnlaget for moderne bestandsanalyse, hvordan enkeltprosessene settes sammen
  • kunne gjennomføre og rapportere i en semesteroppgave en bestandsanalyse basert på data fra individvekst, antall i hver årsklasse i fangstene
  • kunne forklare muntlig de viktigste fiskebestandenes biologi og historiske bestandsutvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og datalab.

Eksamen

Muntlig eksamen (60 %), semesteroppgave (40 %). Bokstavkarakterer, A-E.F er ikke bestått.

Kontinuasjons eksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen består av muntlig eksamen og samme semesteroppgave som ved ordinær eksamen, med mulighet for forbedring.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-3557 Fiskeriøkologi 2 stp


Kontakt

Kristin Herstrøm


Rådgiver
Telefon: +4777644740 kristin.herstrom@uit.no

10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Torstein-P.jpg

Torstein Pedersen


Professor. Fiskerbiologi og -økologi
Telefon: +4777644697 torstein.pedersen@uit.no