høst 2019
BED-2042NETT Prosjektstyring - 10 stp

Sist endret: 11.03.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nett- og desentraliserte enkeltemner


Studiepoengreduksjon

BED-2042F Prosjektstyring 10 stp
BED-2108 Prosjektstyring 10 stp
BED-2012 Prosjektledelse 10 stp

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.  Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.  

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å anvende metoder og verktøy for styring av prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal etter gjennomført emne:

 • ha bred kunnskap om sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til styring av prosjekter gjennom å arbeide med ulike tema relatert til prosessen som går fra en prosjektide oppstår via planlegging og gjennomføring til prosjektet avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 • ha bred kunnskap om hvordan prosjekter er et virkemiddel for å skape verdi for oppdragsgiver og interessenter, der organisering og styring tilpasses slik at man får en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring av prosjektet.
 • ha kunnskap om prosjektstyring som fag, herunder etiske betraktninger, fagets historie og plass i samfunnet
 • kjenne til nytenkning og innovasjon innen faget prosjektstyring

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

 • forstå og beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i prosjektstyring og bruke disse for å drøfte og løse problemstillinger knyttet til formidling og utøvelse i faget.
 • reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling

Generell kompetanse:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

 • vurdere og ta beslutninger knyttet til planlegging, styring og gjennomføring av prosjekt, herunder vurderinger og beslutninger knyttet til prosjektoppfølging, økonomisk styring av prosjekt og målrettet prosjektstyring i et flerprosjektmiljø
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen prosjektstyring og gjennom dette bidra til god praksis
 • som deltaker i prosjektteam bruke sin kunnskap til i samarbeid å planlegge og gjennomføre ulike typer prosjekt som strekker seg over tid, i tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Eksamen

Arbeidskrav

Arbeidskrav gjøres i grupper på 3-5 deltakere. Arbeidskrav leveres på UiTs digitale læringsplattform innen oppgitt frist.  Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

Arbeidskravet består av to obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene.  Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell digital eksamen normalt kun gjelder våre campus grunnet regelverk rundt disse. Ved studiesenterne går eksamen på papir. Eksamen i Oslo er digital.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved Campus (Alta, Harstad, Narvik og Tromsø).


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2042NETT