Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FAR-2201 Immunologi og mikrobiologi - 15 stp

Sist endret: 02.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi på UiT og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1301 Farmasøytisk kjemi, HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Innhold

Immunologi:

 • Immunsystemet, oppbygning og organisering
 • Oppbygning og funksjon til viktige reseptorer
 • Antistoff, struktur og funksjon
 • Hypersensitivitet
 • Inflammasjon
 • Autoimmunitet
 • Toleranse
 • Immunsuppresjon
 • Biologiske legemidler

Mikrobiologi:

 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Mikrobiell evolusjon
 • Infeksjon - hos mennesker og dyr
 • Antimikrobielle midler - mekanismer og resistensutvikling
 • Infeksjonsbehandling og infeksjonskontroll
 • Vert-mikrobe interaksjon

Emnet har gjennomgående fokus på farmasøytiske problemstillinger

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap, ferdighet og generell kompetanse:

 • Beskrive immunapparatets oppbygning og organisering, mekanismer til og regulering av immunrespons
 • Beskrive mekanismer som gir toleranse og autoimmunitet
 • Redegjøre for angrepspunkter for biologiske legemidler
 • Beskrive sentrale faktorer hos mikrobe og vert som påvirker infeksjonsbiologi og sykdomsutvikling
 • Redegjøre for angrepspunkter for legemidler som virker på immunsystemet
 • Redegjøre for angrepspunkter og virkemekanismer for antimikrobielle midler, og mekanismer for resistens mot antimikrobielle midler
 • Redegjøre for behandling av vanlige infeksjoner og viktigheten av rasjonell bruk og forskrivning av antimikrobielle midler
 • Forklare hvordan resistens mot antimikrobielle midler selekteres for, oppstår og spres

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Pensumlitteraturen er på engelsk og norsk.

Undervisning

Forelesninger

Seminar (obligatorisk)

Kollokvier

Laboratorieøvelser (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent laboratoriekurs og seminar

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen: En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Det gis bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

 

Forkunnskapskrav:

Alle førsteårsemner må være bestått for å kunne ta emnet (se beskrivelse ovenfor) 

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-3314 Medisinsk mikrobiologi 5 stp
FAR-2031 Anvendt farmakologi 5 stp