høst 2019

FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse - 5 stp

Sist endret: 18.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Vitenskapelig metode
 • Dannelsesbegrep
 • Forskningsetikk
 • Statistikk
 • Referansebruk
 • Plagiering
 • Litteratursøk
 • Skriving (tekstoppbygning)

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Bruke vanlige vitenskapelige metoder
 • Gjøre litteratursøk
 • Vurdere forskningsetikk
 • Velge en passende statistisk metode til et datasett  
 • Bruke dataprogram for å håndtere referanser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger

Litteraturseminar (obligatorisk)

Grupper (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen:

Muntlig presentasjon på 30 minutter.

Karakterskala:

Bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Timeplan