høst 2019

FAR-3201 Avansert klinisk farmasi - 10 stp

Sist endret: 24.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet setter sammen kunnskap fra alle tidligere emner, da særdeles farmakologi og farmakoterapi. Emnet er bygget opp med 1 ukes intensiv-undervisning med påfølgende 7 ukers klinisk praksisperiode, da 3 dager i uken. Emnet inneholder hovedsakelig praktisk anvendelse av følgende: 

Metoder brukt i klinisk farmasi:

 • Legemiddelsamstemming 
 • Legemiddelgjennomgang 
 • Informasjon om legemidler til pasienter, pårørende og helsepersonell 

Kommunikasjon med pasient og annet helsepersonell (skriftlig og muntlig) 

 

Emnet vil til sist gi studenten et grunnlag for å forstå hvordan en klinisk farmasøyt kan arbeide i et tverrfaglig team og ha omsorg for pasienters legemiddelbehandling.

Hva lærer du

Kunnskap og ferdigheter: 

 • Anvende metoder for å øke kvalitet av legemiddelbehandling og ulike verktøy som er knyttet opp til dette, dette vil innebære:¿ 
 • Utføre legemiddelsamstemming og diskutere funn med ansvarlig lege 
 • Utføre legemiddelgjennomgang, identifisere legemiddelrelaterte problemer og presentere/diskutere dette med ansvarlig lege 
 • Utforme farmasøytisk handlingsplaner og diskutere denne med ansvarlig lege 
 • Undervise og gi råd om legemidler og legemiddelbruk til pasient og personale på sykehus 
 • Dokumentere selvstendig arbeid i elektronisk pasientjournal 

Generell kompetanse: 

 • Kommunisere muntlig og skriftlig med pasienter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell omkring pasienters legemiddelbehandling 
 • Presentere kasuistikk og legemiddelrelaterte problemer, inkludert handlingsplan, på en forståelig måte til helsepersonell som ikke kjenner pasienten fra før 
 • Ha innsyn i det å arbeide som et helsepersonell i klinikk med de rammer og regelverk dette innebærer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Anbefalt litteratur er hovedsakelig på engelsk, men det anvendes også norsk litteratur.

Undervisning

All undervisning, klinikk og seminarer er obligatoriske. 

Hele første uken (obligatorisk): Forelesning/seminar/gruppearbeid 

Tirsdag, onsdag og torsdag i 7 uker (obligatorisk): Klinisk praksis 

En gang per uke i praksisukene (obligatorisk): Praksis-seminar

Eksamen

Arbeidskrav:

Aktiv deltakelse på alle obligatoriske elementer. Tilgang til eksamen krever at obligatoriske oppgaver er gjennomført og bestått. 

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen:

Muntlig eksamen som organiseres som en OSCE (observational structured clinical examination), og som teller 100%. Det gjennomføres tre stasjoner; legemiddelintervju med pasient, diskusjon av funn og legemiddelrelaterte problemer med lege og informasjon/opplæring til pasient. Det er tid til forberedelse før alle stasjoner. 

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått    

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskrifta for mer informasjon.

Timeplan