Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FAR-3201 Avansert klinisk farmasi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet setter sammen kunnskap fra alle tidligere emner, da særdeles farmakologi og farmakoterapi. Emnet er bygget opp med 1 ukes intensiv-undervisning med påfølgende 7 ukers klinisk praksisperiode, da 3 dager i uken. Emnet inneholder hovedsakelig praktisk anvendelse av følgende: 

Metoder brukt i klinisk farmasi:

Kommunikasjon med pasient og annet helsepersonell (skriftlig og muntlig) 

 

Emnet vil til sist gi studenten et grunnlag for å forstå hvordan en klinisk farmasøyt kan arbeide i et tverrfaglig team og ha omsorg for pasienters legemiddelbehandling.


Hva lærer du

Kunnskap og ferdigheter: 

Generell kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Anbefalt litteratur er hovedsakelig på engelsk, men det anvendes også norsk litteratur.

Undervisning

All undervisning, klinikk og seminarer er obligatoriske. 

Hele første uken (obligatorisk): Forelesning/seminar/gruppearbeid 

Tirsdag, onsdag og torsdag i 7 uker (obligatorisk): Klinisk praksis 

En gang per uke i praksisukene (obligatorisk): Praksis-seminar


Eksamen

Arbeidskrav:

Aktiv deltakelse på alle obligatoriske elementer. Tilgang til eksamen krever at obligatoriske oppgaver er gjennomført og bestått. 

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen:

Muntlig eksamen som organiseres som en OSCE (observational structured clinical examination), og som teller 100%. Det gjennomføres tre stasjoner; legemiddelintervju med pasient, diskusjon av funn og legemiddelrelaterte problemer med lege og informasjon/opplæring til pasient. Det er tid til forberedelse før alle stasjoner. 

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått    

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskrifta for mer informasjon.

Undervisning Høst 2019
Første gang: Mandag 15.oktober 2018 kl.0815
Forelesning f.aman. Beate Hennie Garcia
stip. Kjerstin Havnes
stip. Jeanette Schultz Johansen
Seminar f.aman. Beate Hennie Garcia
stip. Jeanette Schultz Johansen
Klinikk f.aman. Beate Hennie Garcia