Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FSK-2020 Bærekraftig fiskeri - 30 stp

Sist endret: 20.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp faglige og tverrfaglige tema knyttet til bærekraftig utnyttelse av viltlevende marine ressurser. Det gir en innføring i sentrale forvaltningsrelevante fiskerifaglige tema og er bygd opp av delemnene fiskeribiologi, fangstteknologi, ressursøkonomi, samt forvaltning og samfunnsfag. Emnet er organisert som en tverrfaglig læringsarena. Det omfatter også prinsippene fiskeriforvaltningen bygger på, samt hvordan slik forvaltning er organisert og utøves. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:   

Kunnskap 
Kandidaten

 • har kunnskap om forvaltning av marine ressurser og ansvarlige fiskerier
 • har bred, tverrfaglig kunnskap innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag om utnyttelse av viltlevende marine ressurser og økologiske og samfunnsmessig konsekvenser av dette.
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fiskerivitenskap.
 • kan oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap innenfor fiskerivitenskap.
 • har kunnskap om fiskerinæringens egenart, bærekraft og betydning for samfunnet og miljø. 

Ferdighet 
Kandidaten

 • kan anvende relevante teorier, metoder og teknikker innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i fiskeriforvaltningen.
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon.
 • kan finne, vurdere, henvise og bruke informasjon og fagstoff innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag og framstille dette slik at det belyser tverrfaglige problemstillinger innen fiskeriforvaltningen.
 • kan samarbeide i grupper for å utarbeide felles faglig rapportering.  

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 • har kunnskap om relevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal fiskeriforvaltning og fiskerinæring, herunder forståelse for bærekraft og miljø. 
 • er i stand til å planlegge og utføre arbeidsoppgaver innen fiskeriforvaltning, både enkeltvis og i samarbeid med andre og i tråd med etiske krav og retningslinjer. 
 • kan formidle vitenskapelig kunnskap om fiskeriforvaltning. 
 • kan utveksle faglig begrunnede synspunkter og erfaringer innen de fiskerirelevante fagområder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, tokt, pc laboratorium, spill og seminarer. 

Eksamen

To ukers hjemmeeksamen (teller 60 %) og 6 timers skoleeksamen (teller 40 %). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
1. Deltagelse på tokt og godkjent toktrapport innen fiskeribiologi og fangstmetodikk: 
Det er obligatorisk deltagelse på tokt og framstilling av godkjent toktrapport som omhandler ekkointegrasjon og beregninger av utbredelse og biomasse for ulike fiskearter. Rapporten skal ha et selvstendig kapittel på seleksjon og bifangst i bunntrålfisket der studentene anvender innsamlede fangstdata fra toktet. Studentene skal samarbeide i grupper på fra 3-5 personer. Rapporten skal skrives etter vitenskapelig standard, der alle deltakere skal dokumentere sitt bidrag til rapporten. Rapporten skal ikke overstige 6500 ord. Gruppene får anledning til å legge fram sine presentasjoner i plenum etter toktet. Innleveringsfrist ca. 2 uker etter endt tokt. 

2. Deltagelse på datalab og godkjent datalabrapport innen ressursøkonomi: Presentasjon av et forvaltningsproblem på datalab som skal løses på tilfredsstillende måte i en rapport hvor ulike forvaltningsalternativer utredes. Studentene kan samarbeide eller arbeide ut egne rapporter som innleveres og vurderes av faglærer. 

3. Innleveringsoppgave innen samfunnsfag og juss: Det er obligatorisk deltakelse i spill om forvaltningsverktøy. På bakgrunn av spilldeltakelse og annen undervisning skriver studentene et essay på inntil 6500 ord der de undersøker og drøfter mulige prinsipper for organiseringa av fiskeriforvaltningen. Studentene skal samarbeide i grupper på inntil 5 personer. Essayet skal skrives etter vitenskapelig standard der deltakere skal dokumentere sine bidrag til essayet. Alle gruppene skal presentere sine funn i et seminar. 

4. Tverrfaglig seminar: Obligatorisk deltakelse på tverrfaglige seminarer. Seminarene vil inneholde både lærerstøttede og studentdrevne aktiviteter. Det kreves deltagelse på minst 4 av 6 av de tverrfaglige seminarene for å få adgang til å gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.  Studentene må ta den delen av eksamen de stryker i på nytt.  

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-3556 Fishery Biology and Harvest Technology 10 stp
FSK-3006 Fiskerivitenskapelige modeller og metoder 10 stp


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no


12931200_977598895610277_7982283652038302065_n.jpg

Jesse Brinkhof


Førsteamanuensis
Telefon: +4777646432 jesse.brinkhof@uit.no

arne.jpg

Arne Eide


Professor / Fiskeriøkonomi
Telefon: +4777645583 arne.eide@uit.no

Roger+B.+Larsen.jpeg

Roger B. Larsen


Fiskeriteknologi
Telefon: +4777644536 roger.larsen@uit.no

Jahn PJohnsen (2).jpg

Jahn Petter Johnsen


Professor
Telefon: +4777646784 jahn.johnsen@uit.no

Michaela_Kvadratisk.jpg

Michaela Aschan


Prodekan forskerutdanning BFE / Professor i fiskeribiologi og forvaltning
Telefon: +4777646953
Mobil: 99261458 michaela.aschan@uit.no