Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FSK-2020 Bærekraftig fiskeri - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FSK-3006 Fiskerivitenskapelige modeller og metoder 10 stp

Innhold

Emnet tar opp faglige og tverrfaglige tema knyttet til bærekraftig utnyttelse av viltlevende marine ressurser. Det gir en innføring i sentrale forvaltningsrelevante fiskerifaglige tema og er bygd opp av delemnene fiskeribiologi, fangstteknologi, ressursøkonomi, samt forvaltning og samfunnsfag. Emnet er organisert som en tverrfaglig læringsarena. Det omfatter også prinsippene fiskeriforvaltningen bygger på, samt hvordan slik forvaltning er organisert og utøves. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:   

Kunnskap 
Kandidaten

Ferdighet 
Kandidaten

Generell kompetanse 
Kandidaten 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, tokt, pc laboratorium, spill og seminarer. 

Eksamen

To ukers hjemmeeksamen (teller 60 %) og 6 timers skoleeksamen (teller 40 %). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
1. Deltagelse på tokt og godkjent toktrapport innen fiskeribiologi og fangstmetodikk: 
Det er obligatorisk deltagelse på tokt og framstilling av godkjent toktrapport som omhandler ekkointegrasjon og beregninger av utbredelse og biomasse for ulike fiskearter. Rapporten skal ha et selvstendig kapittel på seleksjon og bifangst i bunntrålfisket der studentene anvender innsamlede fangstdata fra toktet. Studentene skal samarbeide i grupper på fra 3-5 personer. Rapporten skal skrives etter vitenskapelig standard, der alle deltakere skal dokumentere sitt bidrag til rapporten. Rapporten skal ikke overstige 6500 ord. Gruppene får anledning til å legge fram sine presentasjoner i plenum etter toktet. Innleveringsfrist ca. 2 uker etter endt tokt. 

2. Deltagelse på datalab og godkjent datalabrapport innen ressursøkonomi: Presentasjon av et forvaltningsproblem på datalab som skal løses på tilfredsstillende måte i en rapport hvor ulike forvaltningsalternativer utredes. Studentene kan samarbeide eller arbeide ut egne rapporter som innleveres og vurderes av faglærer. 

3. Innleveringsoppgave innen samfunnsfag og juss: Det er obligatorisk deltakelse i spill om forvaltningsverktøy. På bakgrunn av spilldeltakelse og annen undervisning skriver studentene et essay på inntil 6500 ord der de undersøker og drøfter mulige prinsipper for organiseringa av fiskeriforvaltningen. Studentene skal samarbeide i grupper på inntil 5 personer. Essayet skal skrives etter vitenskapelig standard der deltakere skal dokumentere sine bidrag til essayet. Alle gruppene skal presentere sine funn i et seminar. 

4. Tverrfaglig seminar: Obligatorisk deltakelse på tverrfaglige seminarer. Seminarene vil inneholde både lærerstøttede og studentdrevne aktiviteter. Det kreves deltagelse på minst 4 av 6 av de tverrfaglige seminarene for å få adgang til å gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.  Studentene må ta den delen av eksamen de stryker i på nytt.