Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

FYT-2010 Sykdom og funksjonsendringer - 10 stp

Sist endret: 02.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: For å delta på obligatorisk undervisning i emnet må eksamen i HEL-0700, FYT-1010 og FYT-1020 være bestått. For å avlegge eksamen må alle tidligere eksamener ved studieprogrammet være bestått.

Innhold

Emnet er en del av 3. semester på fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen sosiologi og sosialantropologi (2 sp); helse behandlingsfilosofi og faghistorie (3 sp); sykdomslære og funksjonshemming (4 sp) og forebyggende arbeid (1 sp).

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- beskrive patologiske prosesser knyttet til sykdom, skader og belastninger, og forklare hvordan disse virker inn på kroppslige forhold, bidrar til funksjonsforstyrrelser og påvirker menneskets liv

- forklare hvordan pasientens forståelse av egne helseplager og egne forventninger virker inn på undersøkelsesprosessen

- være oppmerksom på de faglige og personlige utfordringene som ligger i det å være samarbeidspartner til mennesker med funksjonsforstyrrelser

- reflektere over teoretiske og kunnskapsmessige referanserammer som legges til grunn for utvelgelse og tolkning, og se nødvendigheten av å både ha et helhetsperspektiv og delfokusering

- beskrive og vurdere funnene som gjøres i funksjonsundersøkelsen i forhold til kunnskap om de aktuelle sykdoms- og skadeprosessene, og normalfunksjon for mennesker i tilsvarende alder og sosiokulturelle kontekst

- beskrive forholdet mellom sosiale og kulturelle normer, kroppsforståelse og sykdomsforståelse, og forklare pasient- terapeutrelasjonen sett i forhold til status, rolle og makt

- beskrive fysioterapifagets historie og faglige utvikling sett i relasjon til samfunnsforhold, sykdomspanorama og ulike syn på sykdom og helse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, forelesninger og temadager, skriftlig arbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: To skriftlige oppgaver og seminar.

Eksamen:Skriftlig individuell hjemmeoppgave i høstsemesteret. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 11.12.2019 innlevering 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYSIO-103 Sykdom og funksjonsendringer 10 stp