Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FYT-2010 Sykdom og funksjonsendringer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: For å delta på obligatorisk undervisning i emnet må eksamen i HEL-0700, FYT-1010 og FYT-1020 være bestått. For å avlegge eksamen må alle tidligere eksamener ved studieprogrammet være bestått.

Innhold

Emnet er en del av 3. semester på fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen sosiologi og sosialantropologi (2 sp); helse behandlingsfilosofi og faghistorie (3 sp); sykdomslære og funksjonshemming (4 sp) og forebyggende arbeid (1 sp).

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- beskrive patologiske prosesser knyttet til sykdom, skader og belastninger, og forklare hvordan disse virker inn på kroppslige forhold, bidrar til funksjonsforstyrrelser og påvirker menneskets liv

- forklare hvordan pasientens forståelse av egne helseplager og egne forventninger virker inn på undersøkelsesprosessen

- være oppmerksom på de faglige og personlige utfordringene som ligger i det å være samarbeidspartner til mennesker med funksjonsforstyrrelser

- reflektere over teoretiske og kunnskapsmessige referanserammer som legges til grunn for utvelgelse og tolkning, og se nødvendigheten av å både ha et helhetsperspektiv og delfokusering

- beskrive og vurdere funnene som gjøres i funksjonsundersøkelsen i forhold til kunnskap om de aktuelle sykdoms- og skadeprosessene, og normalfunksjon for mennesker i tilsvarende alder og sosiokulturelle kontekst

- beskrive forholdet mellom sosiale og kulturelle normer, kroppsforståelse og sykdomsforståelse, og forklare pasient- terapeutrelasjonen sett i forhold til status, rolle og makt

- beskrive fysioterapifagets historie og faglige utvikling sett i relasjon til samfunnsforhold, sykdomspanorama og ulike syn på sykdom og helse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, forelesninger og temadager, skriftlig arbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: To skriftlige oppgaver og seminar.

Eksamen:Skriftlig individuell hjemmeoppgave i høstsemesteret. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 11.12.2019 innlevering 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYSIO-103 Sykdom og funksjonsendringer 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning f.lekt. Beate Ytreberg
f.aman. Ragnhild Barclay Håkstad
uni.lekt. Nina Tvedten
prof. Lone Jørgensen
stip. Ole Andreas Nilsen
uni.lekt. Åse Bårdsen
f.aman. Marit Sørvoll
uni.lekt. Hege Solgård
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
uni.lekt. Lincoln Trent Leeder
Klinikk f.lekt. Beate Ytreberg
f.aman. Ragnhild Barclay Håkstad
uni.lekt. Nina Tvedten
prof. Lone Jørgensen
uni.lekt. Åse Bårdsen
f.aman. Marit Sørvoll
uni.lekt. Hege Solgård
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
uni.lekt. Lincoln Trent Leeder
Gruppe f.lekt. Beate Ytreberg
uni.lekt. Nina Tvedten
prof. Lone Jørgensen
uni.lekt. Åse Bårdsen
hvd.bibl. Grete Overvåg
f.aman. Marit Sørvoll
uni.lekt. Hege Solgård
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
uni.lekt. Lincoln Trent Leeder
Seminar f.lekt. Beate Ytreberg
prof. Lone Jørgensen
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen