høst 2019

ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp

Sist endret: 10.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag, campus; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT

Innhold

Materiallære

Typer av konstruksjonsmaterialer (metaller, glass og keramer, polymermaterialer, kompositter). Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper). Materialprøving (strekk, bøye, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon). Materialstruktur (metallgitter, krystaller og amorfe stoffer, defekter, dislokasjoner, diffusjon, fasediagram, polymerers struktur, fiber- og andre komposittformer). Laboratorie-observasjoner. Plastisk deformasjon, herdemekanismer, utdyping av fase- og strukturomvandlinger, størkning, brudd og utmatting. Introduksjon til systematisk materialvalg. Materialmodeller. Mer om korrosjon. Laboratoriearbeid.

Tilvirkningsteknikk

Verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi. Laboratoriearbeid.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha kunnskap om de vesentligste egenskapene til de ulike materialgruppene basert på mekaniske hovedtrekk, strukturell oppbygning og kjemisk sammensetning.   
 • kunne løse materialvalgsproblemer som knytter seg til senere emner i studiet innenfor konstruksjon, produksjon og prosessutstyr, bl. a. i bachelor-oppgaven.
 • kunne bidra i utvikling av produkter og produksjonsutstyr der materialvalg er et sentralt tema. 
 • ha grunnleggende kunnskaper om verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi.
 • ha bred kunnskap om materialvalg og aktuelle bearbedingsmetoder og fremstillingsmetoder. Kvalitetskontroll av resultat i forhold til oppgitt mål.
 • ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter:

 • foreslå aktuelle bearbedingsmetoder/fremstillingsmetoder samt målemetoder i forbindelse med produksjon og modell-fremstilling. Studenten skal kunne lage produksjonsunderlag og dokumentasjon og evt. fremskaffe aktuelle prototyper innenfor metodene beskrevet i emnet.
 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Kompetanse:

 • ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregningsresultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv
 • kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Materiallære:  3 større laboratorieøvinger m/rapporter skal være godkjent.
 • Tilvirkningsteknikk: 2-3 lab.øvinger m/rapporter skal være godkjent.

Eksamen og vurdering:

5 timers skriftlig skoleeksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan