høst 2019

PED-1015 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis - 10 stp

Sist endret: 25.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i spesialpedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Følgende emner må være fullført før man kan melde seg opp:

 • PED-1010 - Tilpasset og inkluderende opplæring
 • PED-1011 - Normalitet, avvik og funksjonshemning
 • PED-1016 - Spesialpedagogisk samarbeid

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring, PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning, PED-1016 Spesialpedagogisk samarbeid

Innhold

Emnet organiseres på følgende måte:

Gjennomgang av observasjonsmåter, og ulike kartleggingsmetoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Ulike observasjons- og kartleggingsverktøy
 • Spesialpedagogiske arbeidsoppgaver
 • Faglige og etiske holdninger i det spesialpedagogiske arbeidet.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • Delta i ulike former for observasjon og kartlegging.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

4 dager forelesning

3 uker praksis (75 timer) i barnehage, skole eller andre tilbud som arbeider direkte med mennesker med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging.

Emnet evalueres minimum én gang pr. programperiode i henhold til kvalitetssikringssystemet.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 90 % oppmøte i praksis ved institusjon, barnehage eller skole
 • 100 % oppmøte på all undervisning
 • Godkjent praksis

Eksamen består av:

 • Skriftlig oppgave på 5 sider, som består av en observasjon og bruk av kartleggingsverktøy, leveres en uke etter at praksis er gjennomført og godkjent.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Ved karakteren "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Praksisrapport innlevering 04.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Roald A. Øien


Førsteamanuensis - Spesialpedagogikk / Associate Professor - Special Education
Telefon: +4777644344
Mobil: 93099994 roald.a.oien@uit.no