vår 2020
FYSIO-107 Bacheloroppgave - 15 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen på Fysio-103, Fysio-104A, Fysio-104B og Fysio-105 

Innhold

Emnet er en del av 5. og 6. semester i fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (2 sp); stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk (3 sp); vitenskapsteori og forskningsmetode (2sp); etikk (3 sp); personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse (1 sp); biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse (1 sp); bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring (1 sp); i sykdomslære og funksjonshemming (1 sp); behandling rehabilitering og habilitering (1 sp). Studentene skriver en selvstendig oppgave basert på litteraturstudier eller feltarbeid. Emnet er avslutningen på bachelorstudiet i fysioterapi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- utføre prosjekt- og utviklingsarbeid og velge relevant metode i forhold til problemstilling

- beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

- kjenne til forskningsrapportenes metodiske oppbygning, og skal kunne forklare ulike forskningsmetoders muligheter og begrensninger

- drøfte fysioterapifagets teori og praksis, og kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

- identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid. De skal kunne reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter

- tilpasse seg rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene Studenten skal kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper

- kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, basisgrupper, seminar knyttet til felles innholdsdel, selvstendig oppgave og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Muntlig fremlegg av prosjektskisse. Seminar på felles innholdsdel.

Eksamen:Skriftlig oppgave individuelt eller i par med individuell muntlig eksaminasjon. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksaminasjon. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Studiepoengreduksjon

FYT-2530 Bacheloroppgave 15 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: FYSIO-107