Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FYSIO-107 Bacheloroppgave - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen på Fysio-103, Fysio-104A, Fysio-104B og Fysio-105 

Innhold

Emnet er en del av 5. og 6. semester i fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (2 sp); stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk (3 sp); vitenskapsteori og forskningsmetode (2sp); etikk (3 sp); personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse (1 sp); biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse (1 sp); bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring (1 sp); i sykdomslære og funksjonshemming (1 sp); behandling rehabilitering og habilitering (1 sp). Studentene skriver en selvstendig oppgave basert på litteraturstudier eller feltarbeid. Emnet er avslutningen på bachelorstudiet i fysioterapi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- utføre prosjekt- og utviklingsarbeid og velge relevant metode i forhold til problemstilling

- beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

- kjenne til forskningsrapportenes metodiske oppbygning, og skal kunne forklare ulike forskningsmetoders muligheter og begrensninger

- drøfte fysioterapifagets teori og praksis, og kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

- identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid. De skal kunne reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter

- tilpasse seg rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene Studenten skal kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper

- kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, basisgrupper, seminar knyttet til felles innholdsdel, selvstendig oppgave og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Muntlig fremlegg av prosjektskisse. Seminar på felles innholdsdel.

Eksamen:Skriftlig oppgave individuelt eller i par med individuell muntlig eksaminasjon. Oppgaven må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksaminasjon. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYT-2530 Bacheloroppgave 15 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning f.aman. Gyrd Thrane
f.aman. Marit Sørvoll
uni.lekt. Hege Solgård
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
Første oppmøte: se timeplan på nett

Grupper Første oppmøte: se timeplan på nett

Seminar uni.lekt. Hege Solgård